Nawigacja

Opłaty za obiady Jadłospis Regulamin Stołówki Grafik korzystania ze stołówki Deklaracja korzystania z posiłków

Obiady

Regulamin Stołówki

Regulamin stołówki

 

 

 

Regulamin stołówki

w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie

ul. Wiktorska 73

rok szkolny 2018/2019

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni  dla uczniów oraz pracowników szkoły.

 

2. Do korzystania z posiłków w stołówce  uprawnieni są:

   a. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

   b.  uczniowie korzystający z różnych form dofinansowania,

   c. pracownicy zatrudnieni w szkole po dokonaniu wcześniejszej wpłaty.

 

3. W celu  korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć deklarację podpisaną przez rodzica ( pokój nr 49).

4.  Płatność za obiady należy  uiszczać  gotówkowo lub przelewem do 5-go dnia danego miesiąca.

   a. Opłata  gotówkowa przyjmowana jest w pokoju nr 49 naprzeciwko stołówki w wyznaczonych dniach i godzinach.

b. Opłata przelewem , nie później niż do 5-go dnia danego miesiąca na konto:

              Usługi Gastronomiczne Barbara Kowalska ul. Wiktorska 73,02-582 Warszawa

nr konta: 94249000050000450088915094 Na dowodzie wpłaty musi widnieć imię i nazwisko dziecka, klasa, opcja oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

 

4. W przypadku dokonywania wpłat na konto należy uprzednio zapoznać się z wykazem odpisów za obiady za miesiąc poprzedni.  Na konto należy przelać kwotę opłaty za konkretny miesiąc pomniejszoną o kwotę ewentualnych odpisów.

 

5. Wysokości opłat za poszczególne miesiące będą podawane sukcesywnie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

6.   Koszt posiłków:

      obiad z podwieczorkiem w abonamencie dla uczniów  klas I wynosi  -  9,00zł,

      obiad w abonamencie dla uczniów klas I-IV wynosi- 8,00 zł,

      obiad w abonamencie dla uczniów klas V-VIII wynosi  - 9,00z

      obiad w abonamencie dla pracowników  wynosi - 10,00zł

 

7. Nieobecność dziecka na posiłkach należy zgłaszać bezpośrednio  do ajenta w pokoju 49, telefonicznie lub przez wiadomość SMS  na numer 698 464 546 najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia.

Wszystkie nieobecności , zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu, będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc.

 

8. W przypadku rezygnacji ucznia z posiłków na kolejny miesiąc, fakt ten należy zgłosić pisemnie w stołówce szkolnej do ostatniego dnia miesiąca , w którym uczeń korzysta z posiłków .

 

10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy spowodowanej wyjściem lub wycieczką szkolną wychowawca klasy powinien zgłosić ten fakt ajentowi stołówki min. dwa dni wcześniej.

 

11. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.30 do 14.30 wg harmonogramu udostępnionego do wiadomości na drzwiach stołówki , na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.

 

12. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

 

13. Uczniowie klas IV–VIII, korzystający ze stołówki, zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni, a tornistrów przed salą lekcyjną, w której mają następną lekcję.

 

14. Podczas oczekiwania przed jadalnią oraz pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie i cicho. Na terenie stołówki obowiązuje zakaz biegania. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

 

15. Uczniowie klas I – III jedzą obiady pod opieką wychowawców klas lub wychowawców świetlicy.

Uczniowie klas IV–VIII korzystają ze stołówki pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły  dyżurującego w stołówce.                  

 

16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

 

17. Miesięczny jadłospis udostępniony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce, przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej placówki w zakładce OBIADY.

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 roku.

 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 69 w Warszawie
  ul.Wiktorska 73 02-582 Warszawa
 • (0-22) 844 33 03
  Numery wewnętrzne
  101 - sekretariat
  103 - kierownik gospodarczy
  105 - pokój nauczycielski
  106 - świetlica klasy 1, s. 10
  107 - pedagog
  109 - świetlica klasy 2, s. 44
  111 - pielęgniarka
  112 - fax

Nasza Szkoła jest członkiem stowarzyszenia PRZYJAZNA SZKOŁA