•  

     Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

     do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę

      

      

     REKRUTACJA ZASADNICZA

      

     Termin

     Podgląd oferty edukacyjnej

     Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

     od  28 kwietnia od godz. 10.00

     Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:

     1a. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, logują się do systemu korzystając z zakładki „Zaloguj się”, wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.

     1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
     nie jest m.st. Warszawa, samodzielnie zakładają konta w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.

     2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

     3. Wydrukowany i podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie.

     Uwaga:

     Kandydaci, którzy we wniosku na liście preferencji wskażą oddziały: wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, przygotowania wojskowego, sportowe, mistrzostwa sportowego lub oddziały wymagające szczególnych indywidulanych predyspozycji  niezależnie od miejsca umieszczenia ich na liście składają wniosek w szkole pierwszego wyboru do 31 maja br.

     od 17 maja

     do 21 czerwca do godz. 15.00

      

     Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów: wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.

     od 17 maja

             do 31 maja  do godz. 15.00

     Próba sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego

     Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do próby sprawności fizycznej.

     Terminy ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach szkół.

     od 1 czerwca do  14 czerwca

      termin ustala dyrektor szkoły

     Wyniki  prób sprawności fizycznej

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił.  

      

     do 17  czerwca

      

     Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych

     Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział.

     Terminy sprawdzianów ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach szkół.

     od 1 czerwca do  14 czerwca

     termin ustala dyrektor szkoły

     Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych oraz międzynarodowych

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił.

      do 17 czerwca 

     Sprawdzian predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych

     Kandydaci do oddziałów wstępnych przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.

     Termin sprawdzianu ustalony przez dyrektorów znajduje się na stronach szkół, które prowadzą takie oddziały.

      

     od 1 czerwca do  14 czerwca

     termin ustala dyrektor szkoły

      

     Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziałów wstępnych

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do niego przystąpił.

     do 17  czerwca

      

     Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych

     Terminy sprawdzianów ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach szkół.

     od 1 czerwca do  14 czerwca

      termin ustala dyrektor szkoły

      

     Wyniki sprawdzianu  uzdolnień kierunkowych

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone  w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił.

     do 17 czerwca

     Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl).

     od 17 maja do 26 lipca

     Drugi termin na przeprowadzenie sprawdzianów: kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej/uzdolnień kierunkowych.

      Termin ten jest przeznaczony  na przeprowadzenie sprawdzianu: kompetencji językowych, predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej i uzdolnień kierunkowych dla  kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do nich w pierwszym terminie, pod warunkiem, że  ww. oddziały zostały wskazane  we wniosku złożonym do 31 maja br.

     Terminy sprawdzianów ustalone przez dyrektorów znajdują się na stronach szkół.

     do 8 lipca

      termin ustala dyrektor szkoły

     Wyniki sprawdzianów: kompetencji językowych/predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone  w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił.

     do 9 lipca

     Wprowadzanie osiągnięć

     Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

     Osiągnięcia uczniów ósmych klas szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wprowadzają macierzyste szkoły.

     od 25 czerwca

     do  14 lipca do godz. 14.00

     Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru:

     - kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

     - kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

     - kopie innych wymaganych dokumentów.

     Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę.

     od 25 czerwca

     do 14 lipca do godz. 15.00

      

      

     Możliwość zmieniany  decyzji  dotyczącej  wyboru szkół/oddziałów:

     W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy: z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą, zwrócić się do komisji
     o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować
     i podpisać nowy wniosek. Złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami  w szkole, która  teraz jest szkołą pierwszego wyboru

     od 25 czerwca

     do 14 lipca do godz. 15.00

      

      

     Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

     22 lipca

     Potwierdzanie woli przyjęcia

     Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie nie zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca br.  do godz. 15.00, wskazując  przyczynę  niedotrzymania  terminu.

     od 23 lipca

     do 30 lipca do godz. 15.00

     Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     2 sierpnia do godz. 14.00

      

     REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA   odbywa się z użyciem  elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji

      

     Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

     Kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca  wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę,

     Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub  elektronicznie. 

     od 3 sierpnia 

     do 5 sierpnia do godz. 15. 00

      

     Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie
      na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia
     o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     od 3 sierpnia do 13 sierpnia

     Sprawdziany kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej/ uzdolnień kierunkowych

     (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w rekrutacji zasadniczej).

     od 6 sierpnia do 10 sierpnia

      termin ustala dyrektor szkoły

     Wyniki sprawdzianu:  uzdolnień kierunkowych/kompetencji językowych/predyspozycji językowych/prób sprawności fizycznej/ 

     Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone  w szkołach,   w których kandydat do nich przystąpił.

     do 13 sierpnia

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

     16 sierpnia

     Potwierdzenie woli przyjęcia

     Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     Uwaga. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia br. do godz. 15.00, wskazując  przyczynę  niedotrzymania  terminu.

     od 17 sierpnia

     do 20 sierpnia do godz. 15.00

     Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

     Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     23 sierpnia  

      

   • Logowanie