• Regulamin biblioteki

    • Regulamin biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID-19

     1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

     2. Do biblioteki, mogą przychodzić tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

     3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku wg ustalonego harmonogramu. Do odwołania wstrzymuje się funkcjonowanie dnia pracy wewnętrznej.

     4. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.

     5. W wypożyczalni i czytelni należy zachować bezpieczną odległość (rekomendowane minimum 1,5 m) od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

     6. W uzasadnionych przypadkach należy zastosować się do poleceń nauczyciela i założyć maseczkę ochronną.

     7. W wypożyczalni mogą jednocześnie przebywać 2 osoby- jedna przy stanowisku obsługi, jedna w przedsionku biblioteki.

     8. W przypadku większej liczby osób potrzebujących skorzystać z biblioteki, powinny one oczekiwać w kolejce na korytarzu szkolnym, w bezpiecznej odległości 1,5m od siebie.

     9. W czytelni mogą jednocześnie przebywać 4 osoby. Wyjątek stanowią grupy dzieci, nad którymi nauczyciele bibliotekarze sprawują opiekę podczas lekcji religii.

     10. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można wypożyczając je do domu (tylko książki) lub korzystając w czytelni.

     11. Na okres trwania zagrożenia epidemicznego wstrzymuje się wolny dostęp do zbiorów. Książki i czasopisma podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest samodzielny wybór książek przez użytkownika, wyłącznie po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawicach ochronnych i maseczce.

     12. W czasie trwania epidemii COVID-19 wstrzymuje się udostępnianie gier planszowych.

     13. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni. Przeczytane książki należy niezwłocznie zwrócić do biblioteki. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może wypożyczać kolejnych publikacji.

     14. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć lub skrócić termin zwrotu wypożyczonych książek.

     15. Zwracane  egzemplarze książek są wyłączone z wypożyczania na 3 dni.

     16. Zwrotu książek należy dokonać wg następującego schematu:

     • uczeń podaje swoje imię, nazwisko, klasę oraz numer z dziennika;
     • czyta nauczycielowi bibliotekarzowi numer inwentarzowy zwracanej książki;
     • odkłada książkę w miejsce wyznaczone przez nauczyciela bibliotekarza.
     1. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję blatów.
     2. W bibliotece należy dbać o porządek i ciszę, a także unikać spożywania posiłków i napojów.
     3. Zbiory biblioteki są wspólną własnością- należy je chronić przed  zniszczeniem i zagubieniem.
     4. Użytkownik biblioteki, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez  nauczyciela bibliotekarza. Biblioteka nie przyjmuje ekwiwalentów pieniężnych za zagubione lub zniszczone zbiory.
     5. Wszystkie  wypożyczone książki powinny wrócić do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
     6. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są  do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
     7. Uczniom, którzy nie dokonali zwrotu wypożyczonych z biblioteki materiałów, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
     8. Zasady wypożyczeń podręczników szkolnych regulują odrębne przepisy.
     9. Wszelkie pytania dotyczące księgozbioru można kierować na adres mailowy biblioteki szkolnej (biblio69teka@gmail.com) lub przez dziennik elektroniczny.

      

     Regulamin może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

      

   • Logowanie