• Procedura uzyskiwania zwolnień z lekcji wychowania fizycznego

    •    

      Podstawa prawna:

     1.      Rozporządzenia MEN z dnie 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 843/.

     2.      Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie.

      

     Ze względu na stan zdrowia:

     1.    Uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły z wykonywania niektórych ćwiczeń.

             Zwolnienie takie następuje na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń. Opinia ta powinna wskazywać jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać i przez jaki okres.

             Uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania wskazanych przez lekarza ćwiczeń. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany.

     Nauczyciel wychowania fizycznego jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii wydanej przez lekarza.

     2.   Uczeń może być całkowicie zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

     Decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie załączonej do wniosku opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

     Jeśli okres całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

     Uczeń może być nieobecny na tych zajęciach tylko za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia.

      

     Procedura postępowania:

     1. Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego w uzasadnionych przypadkach.

     2.      W uzasadnionych sytuacjach rodzice/ opiekunowie prawni mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego poprzez dokonanie umotywowanego wpisu w dzienniczku ucznia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

     3. Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim:

     3.1.      zaświadczeniem o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń ze wskazaniem jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać i przez jaki okres;

     3.2.      zaświadczeniem o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego ze wskazaniem okresu obowiązywania.

     4.   O zwolnienie ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń lub całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego wnioskują rodzice/ opiekunowie prawni dziecka poprzez złożenie podania do dyrektora szkoły. Do podania należy załączyć zaświadczenie lekarskie, o którym mowa  w ust. 3 pkt 3.1. i 3.2.. Wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury.

     5.      Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza. Zaświadczenie lekarskie będzie respektowane od daty jego złożenia w sekretariacie szkoły.

     6.      Dyrektor szkoły wydaje decyzję o całkowitym zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice/ opiekunowie prawni odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

     7.      W przypadku decyzji odmownej rodzice/ opiekunowie prawni dziecka mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

     8.      O zwolnieniu ucznia z wykonywania niektórych ćwiczeń lub całkowitym zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.

     9.      Jeżeli uczeń uzyskuje całkowite zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego.

     10.  W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"/ „zwolniona”.

     11.  Uczeń całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych (załącznik nr 2) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

     12.  Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci na pierwszym zebraniu z rodzicami.

     13.  Procedura obowiązuje od 01.09.2015 r.  

     14.  Procedurę wprowadzono na mocy Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2015 r.

      

     Załączniki:

     1.      Załącznik nr 1 – wzór podania - zalacznik_nr_1.doc

     2.      Załącznik nr 2 – wzór  oświadczenia rodziców - zalacznik_nr_2.doc.

       

      

   • Logowanie