• Regulamin porządkowy Szkołay Podstawowej nr 69

    • 1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 69 uczestniczy we wszystkich lekcjach i zachowuje postawę opisaną w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

     2. Uczeń okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom administracyjnym i personelowi.

     3. W szkole obowiązuje całkowity zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy /fizycznej i psychicznej/, a wszelkie jej przejawy są karane zgodnie z prawem wewnątrzszkolnym oraz – w poważnych przypadkach – zgodnie z prawem państwowym.

     4. Uczniowie powinni okazywać emocje i uczucia w sposób powściągliwy, zgodny z  zasadami savoir-vivre dla sytuacji oficjalnych. Formy okazywania sympatii rówieśniczych nie powinny wykraczać  poza ogólnie przyjęte normy społeczne.

     5. Ucznia obowiązuje estetyczny strój, odpowiedni do okoliczności szkolnych (zakrywający plecy, brzuch, ramiona i uda). Zabronione jest używanie kolorowych kosmetyków do makijażu, lakierów do paznokci, farb do włosów. Dopuszczalna jest tylko biżuteria drobna i ściśle przylegająca do ciała, która musi by zdejmowana na czas lekcji wychowania fizycznego (za pozostawioną biżuterię szkoła nie ponosi odpowiedzialności). W przypadkach spornych obowiązują zasady savoir-vivre i dress-code właściwe dla miejsc publicznych i sytuacji oficjalnych.

     6. Podczas uroczystości szkolnych oraz konkursów międzyszkolnych i innych sytuacji,
     w których uczeń reprezentuje szkołę uczniów obowiązuje strój galowy: dla chłopców – biała koszula i czarne lub granatowe spodnie, dla dziewczynek – biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica.

     7. Każdy uczeń przynosi na zajęcia podstawowe przybory: długopis, ołówek, linijkę, klej, nożyczki, kredki, gumkę, temperówkę, a w klasach 4 – 8 dodatkowo: ekierkę, kątomierz, cyrkiel oraz inne niezbędne pomoce wg wymagań nauczycieli.

     8. Uczeń punktualnie przychodzi na zajęcia, a w przypadku spóźnienia nie zakłóca przebiegu lekcji. Po zajęciach ma obowiązek usprawiedliwić spóźnienie.

     9. Wszystkich uczniów obowiązuje dzienniczek, który służy do komunikacji między rodzicami/ prawnymi opiekunami a szkołą. Uczeń ma obowiązek okazania dzienniczka na prośbę nauczyciela.

     10. Nieobecności ucznia mogą być usprawiedliwione wyłącznie w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie powinno zawierać powód nieobecności.

     11. Uczniowi nie wolno samodzielnie opuszczać budynku szkolnego od chwili wejścia do szkoły do zakończenia zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, na które jest zapisany. Po zakończonych zajęciach  uczeń, który posiada zgodę rodzica na samodzielny powrót do domu, samodzielnie opuszcza szkołę, pozostali uczniowie pozostają pod opieką szkoły do chwili odbioru przez rodzica lub inną osobę upoważnioną.

     12. Uczeń może zostać zwolniony z lekcji przez wychowawcę lub nauczyciela prowadzącego lekcję, której dotyczy zwolnienie, dyrektora lub, w razie ich nieobecności, pedagoga szkolnego, tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców zamieszczonej na osobnej kartce. Osoba zwalniająca ucznia składa pod zwolnieniem swój czytelny podpis oraz przekazuje uczniowi pisemne upoważnienie do wyjścia ze szkoły, które uczeń okazuje w szatni. Niedopuszczalne są zwolnienia „na telefon” ani z lekcji, ani ze świetlicy szkolnej.

     13. Uczeń dba o szkolne mienie, za zniszczenie przez ucznia mienia szkoły lub jakiegokolwiek mienia prywatnego odpowiadają materialnie jego rodzice.

     14. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Telefony powinny zostać wyłączone lub skutecznie wyciszone przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych lub świetlicowych. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania uczniów oraz pracowników.

     15. Na lekcjach uczniowie nie korzystają z żadnych urządzeń elektronicznych bez zgody prowadzącego.

     16. Podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach szkolnych obowiązuje zakaz biegania, gry w piłkę, zabaw ze skakanką oraz gumą do skakania. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.

     17. Klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek w sali. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

     18. W szatni uczniowie zostawiają jedynie ubiór zewnętrzny i obuwie. Uczniowie są zobowiązani chować buty oraz kapcie do worków. Wszystkie potrzebne pomoce (np. do zajęć plastycznych, strój gimnastyczny itp.) uczniowie powinni zabierać ze sobą.

     19. W szatni nie należy zostawiać: telefonów komórkowych, pieniędzy, cennych przedmiotów! Szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności.

     20. Podczas pobytu w szkole uczniowie nie mają prawa przebywać w szatni. Po lekcjach schodzą do szatni pod opieką nauczycieli.

     21. Uczeń ma obowiązek zmieniać obuwie na spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny. Wskazane są buty sportowe z jasną gumową podeszwą.

     22. Uczniowie korzystają ze stołówki prowadzonej przez ajenta według ustalonego harmonogramu.

     Regulamin obowiązuje od 01.09.2017 r.

      

   • Logowanie