• Regulamin Stołówki

    •   

      

     Regulamin stołówki

     w Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie

     ul. Wiktorska 73

     rok szkolny 2020/2021

     1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni  dla uczniów oraz pracowników szkoły.

      

     2. Do korzystania z posiłków w stołówce  uprawnieni są:

        a. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie

        b.  uczniowie korzystający z różnych form dofinansowania,

        c. pracownicy zatrudnieni w szkole po dokonaniu wcześniejszej wpłaty.

      

     3. W celu  korzystania z posiłków w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 należy złożyć deklarację podpisaną przez rodzica drogą elektroniczną na e-mail: bkow69@wp.pl

     4Płatność za obiady należy  uiszczać  przelewem do 5-go dnia danego miesiąca.

        a. Opłata przelewem , nie później niż do 5-go dnia danego miesiąca na konto:

                   Usługi Gastronomiczne Barbara Kowalska ul. Wiktorska 73,02-582 Warszawa

     nr konta: 94249000050000450088915094 Na dowodzie wpłaty musi widnieć imię i nazwisko dziecka, klasa, opcja oraz miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

      

     5. Na konto należy przelać kwotę opłaty za konkretny miesiąc pomniejszoną o kwotę prawidłowo zgłoszonych odpisów.

      

     6. Wysokości opłat za poszczególne miesiące będą podawane sukcesywnie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

     7.   Koszt posiłków w abonamencie :

        

            Obiad  dla uczniów klas I-IV wynosi- 10,00 zł,

           Obiad  dla uczniów klas V-VIII wynosi  - 11,00 zł,

           Obiad jednorazowy (poza abonamentem) wynosi – 12,00 zł

      

     8. Nieobecność dziecka na posiłkach należy zgłaszać bezpośrednio do ajenta, telefonicznie lub przez wiadomość SMS na numer 698464546 najpóźniej do godz. 15.00 dnia poprzedniego. Wszystkie nieobecności , zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu, będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc.

     9. W przypadku rezygnacji ucznia z posiłków na kolejny miesiąc, fakt ten należy zgłosić pisemnie w stołówce szkolnej lub e-mail: bkow69@wp.pl do ostatniego dnia miesiąca , w którym uczeń korzysta z posiłków .

      

     10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole całej klasy spowodowanej wyjściem lub wycieczką szkolną rodzic lub wychowawca klasy powinien zgłosić ten fakt ajentowi stołówki min. dwa dni wcześniej.

      

     11. Posiłki wydawane są wg harmonogramu udostępnionego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

      

     12. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

      

     13. Uczniowie klas IV–VIII, korzystający ze stołówki, zobowiązani są do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni, a tornistrów przed salą lekcyjną, w której mają następną lekcję.

      

     14. Przed wejściem na stołówkę uczniowie dezynfekują ręce. Podczas oczekiwania przed jadalnią oraz pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie i cicho, zachowując odpowiedni dystans. Na terenie stołówki obowiązuje zakaz biegania. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

      

     15. Uczniowie klas I – III jedzą obiady pod opieką wychowawców klas lub wychowawców świetlicy.

     Uczniowie klas IV–VIII korzystają ze stołówki pod opieką nauczyciela.                 

      

     16. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

      

     17. Miesięczny jadłospis udostępniony jest na tablicy ogłoszeń w stołówce, przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej placówki w zakładce OBIADY.

      

      

     Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.09.2020 roku.

      

       

   • Logowanie