• Działalność Rady Rodziców w latach 2010 - 2016

    • ...........................................................................

     2015/2016

     Prezydium Rady Rodziców w roku  szkolnym 2015/2016:

     Iwona Marzoch VId - przewodnicząca

     Karolina Święcicka - wiceprzewodnicząca

     Katarzyna Lewandowska - Czajnik VId i Kinga Hyska IVc - sekretarze

     Aneta Jodłowska VIa - skarbnik

      

     Komisja Rewizyjna:

     Agnieszka Kaliszuk - Wietecka VId,

     Wojciech Cieślak 

     Piotr Czyrny IId

      

      

     SPRAWOZDANIE nr 1 /2015_2016

     Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

     W DNIU 22 WRZEŚNIA 2015r.

      

      

     I. UCZESTNICY ZEBRANIA:

     Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

     II. PRZEBIEG POSIEDZENIA/USTALENIA:

     1.     Temat: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RR W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

     Iwona Marzoch Przewodnicząca RR w roku 2014/2015 przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za miniony rok szkolny. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

     2.     Temat: WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO RR, V-CE PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIKA, SEKRETARZA, KOMISJI REWIZYJNEJ.

     Jednogłośnie dokonano wyboru nowych władz Rady Rodziców.

     Prezydium Rady Rodziców:

     Iwona Marzoch VId - przewodnicząca

     Karolina Święcicka - wiceprzewodnicząca

     Katarzyna Lewandowska - Czajnik Vid i Kinga Hyska Ivc - sekretarze

     Aneta Jodłowska Via - skarbnik

     Komisja Rewizyjna:

     Agnieszka Kaliszuk - Wietecka,

     Wojciech Cieślak

     Piotr Czyrny

      3.      Temat: KONKURS WPŁAT

     W ramach głosowania (16 osób – za, 5 – przeciw, 2 - wstrzymały się od głosu) postanowiono kontynuować konkurs wpłat według zasad ubiegłorocznych.

     Konkurs rozpocznie się w najbliższym czasie (z datą wsteczną od 1 września 2015 r), a okres liczenia składek to koniec marca 2016 r. Zwycięska klasa - o najwyższej wpłacie w przeliczeniu na jednego ucznia, otrzyma 20% zwrotu wpłaty na konto klasowe na dowolny cel. Druga w kolejności klasa otrzyma 15%, a trzecia - 10%.

     Dodatkowo podjęto decyzję o dodatkowych zbiórkach wpłat na Radę Rodziców w trakcie zebrań klasowych (składki będą przypisywane przez członków Rady Rodziców do konkretnych klas i również będą brały udział w konkursie wpłat). Ustalono, że należy wzmocnić akcję informacyjną na temat inwestycji, które dotychczas dzięki Radzie Rodziców udało się zrealizować w ostatnim czasie. Zaakceptowany został pomysł o przesłaniu takich informacji przez Panią Dyrektor przez Librusa, dodatkowo przedstawiciele klas są zobowiązani do prowadzenia akcji informacyjnych w swoich klasach.

     Nie zaakceptowano pomysłu z wprowadzeniem dobrowolnych deklaracji rodziców o wpłatach na Radę Rodziców. Odrzucony również został pomysł o przelewaniu części środków z funduszy klasowych na konto Rady Rodziców.

     Została zgłoszona prośba o nieprzedłużanie konkursu wpłat w ostatniej chwili.

     Do opieki nad konkursem (przeliczenie wpłat na ilość dzieci w klasach oraz akcja informacyjna)

     zgłosił się Wojciech Cieślak.

     4.       Temat: PLANOWE WYDATKI RR W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

     Zgłoszono do rozważenia następujące możliwości:

     a.     Zakup podajników na duże rolki papieru toaletowego w kabinach we wszystkich ubikacjach w szkole. Mama z klasy 1a sprawdzi koszty i wróci z propozycją do Rady Rodziców.

     b.     Przez rodziców z klas pierwszych został poddany pod dyskusję temat zakupu dystrybutorów pitnej wody dla całej szkoły.  Pani Dyrektor proponuje rozwiązania doraźne, ponieważ w ramach większego projektu są zaplanowane źródełka do picia wody, w przyszłym roku finansowym  maja być zrobione źródełka w szkole. Rada Rodziców podejmie decyzję, czy nie sfinansować większej ilości źródełek we wcześniejszym terminie z funduszy Rady Rodziców. Pani Dyrektor wcześniej zorganizuje ekspertyzę wody. 

     5.     Temat: DODATKOWE ZAJĘCIA BEZPŁATNE.

     Rada Rodziców zwróciła się z pytaniem do p. Dyrektor o możliwości zorganizowania dla starszych klas nauki drugiego języka obcego oraz o organizowanie dodatkowych zajęć i kółek zainteresowań tak, by nie kolidowały z zajęciami obowiązkowymi. Uzyskaliśmy informację, ze z powodu małej ilości sal, dużej ilości dzieci w szkole, nie ma możliwości wprowadzenia nauki dodatkowego języka oraz zmian w planie zajęć dodatkowych.

     6.    Temat: Zajęcia wychowania fizycznego

     Przewodnicząca Rady Rodziców na prośbę rodziców przekazała Pani Dyrektor informację o zastrzeżeniach dotyczących prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w grupach dziewcząt w klasach starszych. Pani Dyrektor poprosiła o więcej informacji i zobowiązała się do sprawdzenia tematu.

     7.    Temat: Korzystanie z boiska szkolnego poza lekcjami

     Rodzice zgłosili do Pani Dyrektor prośbę o wyjaśnienie możliwości korzystania z boiska szkolnego poza lekcjami. Pani Dyrektor wyjaśniła, że do godziny 17:00 boisko jest wyłącznie do dyspozycji szkoły.  Dzieci po lekcjach nie mogą korzystać z boiska, jeśli w tym czasie odbywają się tam lekcje. W godzinach między 17:00 a 20:30 dzieci mogą korzystać z boiska, są wtedy pod opieka rodziców, a nie szkoły. Ewentualne korzystanie z boiska w weekendy - wymaga zmiany regulaminu pracy i zmiany umów o pracę panów dozorców.

     Dodatkowo zarówno boisko, jak i sala gimnastyczna będą wynajmowane, ponieważ szkoła w ten sposób będzie zbierała fundusze na przyszłe prace konserwacyjne. Koszt wynajmu to 60-70 pln za godzinę zegarową.

     Szkoła bierze udział w akcji "Otwarte boiska", w ramach której są wyznaczone godziny (10 godz/tyg), podczas których można korzystać z boiska pod opieką nauczyciela.

     8.       Temat: dni wolne od zajęć dydaktycznych

     Rada Rodziców zaakceptowała w wyniku głosowania (14 osób – za, 4 – przeciw, 3 - wstrzymały się) propozycję Pani Dyrektor, aby następujące dni były wolnych od zajęć dydaktycznych: 4 stycznia, 5 stycznia, 2 maja, 27 maja.

     Dodatkowo Pani Dyrektor poinformowała, że dzień egzaminu klas szóstych jest dniem wolnym od zajęć - 5 kwietnia .

     W te dni będzie zapewniona opieka świetlicowa, istnieje również możliwość zapewnienia posiłku w formie prowiantu.

     9.       Temat: Wyniki nauczania

     Pani Dyrektor przedstawiła Radzie Rodziców podsumowanie wyników nauczania (oceny z poprzedniego roku szkolnego, wyniki egzaminu klas szóstych). Rodzice zaproponowali aby część z tych materiałów w okrojonej formie umieścić na stronie internetowej szkoły.

     10.   Temat: Zmiany w statucie

     Pani Dyrektor przedstawiła Radzie Rodziców zmiany wprowadzone do statutu. Ostateczna wersja statutu będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.  Jedną ze zmian jest nieodpłatność dziennika elektronicznego, szkoła będzie płaciła za dostęp.

     11.   Sprawy różne

     a.       Rodzice zgłosili prośbę by zebrania w klasach 1-3 i 4-6 odbywały się w systemie umożliwiającym rodzicom posiadającym więcej niż jedno dziecko w szkole uczestnictwo w zebraniach dwóch klas np. klasy pierwsze o 16:30, klasy drugie o 17:00, klasy trzecie o 17:30. Pani Dyrektor odrzuciła taką możliwość.

     b.      Rodzice zaakceptowali plan zakupu pierwszoklasistom drobnych upominków z okazji uroczystości pasowania na ucznia. Propozycja rodziców: oprawka na legitymacje.

     c.       Pani Dyrektor poinformowała o tym, że szkoła dostała informację o przyznaniu środków z Funduszu Partycypacyjnego i może planować realizację inwestycji.

     d.      Pani Dyrektor prosi o zgłaszanie osób potrzebujących (finansowanie/dofinansowanie obiadów)

     e.      Pani Dyrektor poinformowała, że nie udało się w ramach otrzymanych budżetów zakupić ćwiczeń dla 4 klas, natomiast ćwiczenia nie są wymagane, dzieci mogą pracować na kartach pracy, które na bieżąco będą przygotowywane, rodzice mogą podjąć decyzję o zakupie zeszytów ćwiczeń, ale jest to decyzja rodziców.

     AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

     1. Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………..………………
     2. Vice Przewodniczący Rady Rodziców: ………………………………
     3. Sekretarz Rady Rodziców: …………………………………....…………

      

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     SPRAWOZDANIE nr 2 /2015_2016

     Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

     W DNIU 11 GRUDNIA 2015r.

      

     Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17:00.

     I. UCZESTNICY ZEBRANIA:

     Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

     II. PRZEBIEG POSIEDZENIA/USTALENIA:

     1. KONKURS WPŁAT

     Przewodnicząca zrelacjonowała przebieg prowadzonego na terenie szkoły Konkursu wpłat na Radę Rodziców. Przedstawiła dotychczasowy wynik wpłat i zestawienie klas.

     Odniosła się do zgłoszonych drogą mailową wątpliwości związanych z formą konkursu.

     Rada Rodziców rozważała wprowadzenie innej formy zachęcenia rodziców do wpłat na rzecz działalności Rady Rodziców. Ponownie rozważano ewentualność wprowadzenia deklaracji wpłat na RR.

     1. TABLICA RADY RODZICÓW jako forma „REKLAMY”

     Dyskusja nad formą przedstawienia działalności Rady Rodziców, w celu informacji dla rodziców z działalności Rady, oraz usprawnienia przepływu informacji pomiędzy Radą, a rodzicami.

     - ustalono organizację tablicy Rady Rodziców, która znajdować się będzie na korytarzu koło tablicy świetlicowej.

     Organizacją tablicy z ramienia RR zajmie się Pani Marta Wroniszewska z Iwoną Marzoch.

     Rada Rodziców dyskutowała jakie informacje oraz co powinno znajdować się na tablicy.

     1. WYDATKI

     Przewodnicząca przedstawiła obecny stan konta Rady Rodziców. Rada Rodziców, dyskutowała nad nowymi inwestycjami oraz celem nowych wydatków.

     Propozycje, które pojawiły się na zebraniu:

     - zakup kontenerów na przybory plastyczne – pomysł nie może zostać zrealizowany ze względu na zbyt dużą ilość klas, a także zbyt dużą ilość przyborów, a także fakt iż niektóre z nich są używane bardzo rzadko.

     1. PROBLEM CIĘŻKICH PLECAKÓW

     Rada Rodziców po raz kolejny dyskutowała nad problemem ciężkich plecaków uczniów. Odbyła się ponowna rozmowa nad możliwością pozostawienia podręczników w szkole. Pani dyrektor przekazała informację o przygotowanym miejscu, w salach, na podręczniki dzieci. Zobowiązała się przekazać prośbę do nauczycieli o informowanie dzieci, który z podręczników będzie potrzebny w danym dniu, aby noszenie zbędnych podręczników było niepotrzebne.

     Jednocześnie członkowie Rady Rodziców, przedstawiciele klas IV, zobowiązali się przekazać swoim rodzicom informację o dostępności podręczników elektronicznych, do których rodzice otrzymali hasła dostępu, w celu korzystania z tych książek w domu. Pozostałe klasy mają rozważyć dyskusję nad zakupem dodatkowych podręczników, po 1 na ławkę, które wykorzystywane miałyby być podczas lekcji i zostawać w szkole.

     Dyskusja nad możliwością wykorzystania projektora, który służyłby do wyświetlania książki elektronicznej w trakcie zajęć lekcyjnych. Obecnie jest to sposób niemożliwy do korzystania ze względu na usytuowanie projektora w jednej linii z tablicą szkolną, co uniemożliwia użytkowanie obydwu „urządzeń” w jednym czasie. Rada Rodziców poszukuje architekta, który nieodpłatnie sporządziłby projekt Sali umożliwiający korzystanie z projektora, przy wykorzystaniu koniecznych aspektów pracy w szkole tj. odpowiedni kąt ustawienia ławek, odpowiedni kąt padania światła.

     W celu odciążenia plecaków, wprowadzono system przechowywania worków ze strojami do wf w szatni gimnastycznej.  W tym celu RR rodziców dokupi brakujące kosze na worki. Z ramienia RR zajmie się tym Monika Dzieniak – Kwiatkowska.

     1. BUDŻET PARTYCYPACYJNY

     Przewodnicząca przedstawiła założenia do budżetu partycypacyjnego 2017 roku. Do 15.01.2016 roku RR ma czas na przygotowanie i złożenie swojego wniosku.

     Dyskusja nad propozycjami do budżetu:

     - propozycja remontu „małej Sali gimnastycznej”,

     - zakup tablic multimedialnych,

     - projekt i wykonanie Sali na świeżym powietrzu do zajęć lekcyjnych,

     - zakup i montaż ławek na wybieg oraz przed szkołę .

     Opracowaniem i przygotowaniem poszczególnych wniosków zajmą się.

     1/ Pani Marta Piotrkiewicz – projekt małej Sali gimnastycznej,

     2/ Pani Karolina Monkiewicz Święcicka oraz Marta Wroniszewska – sala na świeżym powietrzu,

     3/ Pani Beata Nowicka – ławki,

     Prośba przewodniczącej RR do członków o przekazanie rodzicom klasowym informacji o budżecie partycypacyjnym w celu zgłoszenia przez nich ewentualnych propozycji do budżetu.

     1. BAL KARNAWAŁOWY

     Bal karnawałowy – relacja Marty Piotrkiewicz z dokonanego rozpoznania ofert.

     Rada Rodziców w porozumieniu z dyrekcją ustaliła termin balu na dzień 20 stycznia 2016 roku.

     Ustalono podział klasowy i godziny balu zgodnie z proponowaną ofertą. Po dyskusji nad zebranymi ofertami wybrano dotychczasowego organizatora.

     Kryteriami wyboru były: cena (łączny koszt organizacji balu to 3500 zł), dotychczasowe doświadczenie organizatora oraz proponowane atrakcje.

     Rada Rodziców w drodze głosowania ustaliła sposób finansowania balu bezpośrednio z funduszy klasowych.

     W głosowaniu 14 przedstawicieli było za finansowaniem z kont klasowych.

     1 osoba była przeciw.

     Ustalono termin wpłat do 10 stycznia 2016 po 150 zł od każdej klasy.

     1. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY

     Termomodernizacja szkoły – raport Agnieszki Kaliszuk Wieteckiej, Rada Rodziców dyskutowała nad przeprowadzonym audytem energetycznym szkoły z przedstawionymi rozwiązaniami termomodernizacyjnymi.

     Pani Agnieszka Kaliszuk Wietecka, w imieniu Rady Rodziców przygotowała pismo do konserwatora zabytków ze szczegółami i wytycznymi dotyczącymi szkoły, w związku z pismem konserwatora zabraniającego docieplenia budynku szkoły od zewnątrz, ze względu na położenie szkoły w obrębie objętym ochroną zabytków.

     Pismo zawierało argumenty, które przemawiają za korzyściami płynącymi z docieplenia zewnętrznego.

     Odpowiedź od konserwatora spodziewana jest po 21 grudnia 2015 roku.

     1. ZAJĘCIA DODATKOWE

     Zajęcia dodatkowe prowadzone przez Grom Combat System – relacja Karoliny Monkiewicz Święcickiej

     Przedstawiono ofertę zajęć dodatkowych z propozycją szkolenia z asertywności, a także o tematach – Jak rozmawiać z osobą agresywną? Jak rozpoznać zagrożenia np. w obliczu pożaru? A także z pierwszej pomocy przedmedycznej.

     Zgodnie z opinią pani dyrektor, iż celowość zajęć będzie osiągnięta przy udziale wszystkich oddziałów szkolnych, RR przedyskutowała udział szkoły i poszczególnych klas w projekcie.

     Głosowano nad propozycją sfinansowania udziału klas z konta RR.

     13 przedstawicieli głosowało za sfinansowaniem.

     1 osoba była przeciw.

     1 przedstawiciel wstrzymał się od głosu.

     1. ZAMKI W TOALETACH

     Dyskusja nad propozycją montażu zamków w szkolnych toaletach (chłopięcych, gdyż w dziewczęcych zamknięcia już są). Omówiono kwestię bezpieczeństwa przy obecności zamków w toalecie. Rada Zdecydowała o montażu zamknięć – nowych klamek z rozetami.

     Koszt jednej sztuki klamki z zamkiem to 30 zł.

     RR przegłosowała sfinansowanie zakupu potrzebnych klamek.

     15 przedstawicieli głosowało za zakupem.

     1. SPRAWY RÓŻNE

     Dyskusja nad sprawami różnymi.

     a/ Usprawnienie dnia otwartego – Rada Rodziców przedstawiła propozycję listy oczekujących do danego nauczyciela, która ma zostać wywieszona w dniu otwartym. Maksymalny czas rozmowy to 10 minut, problemy przekraczające ten czas mają zostać omówione w odrębnym terminie wyznaczonym przez nauczyciela (podczas dyżuru nauczycielskiego)

     b/ Pozyskanie dla szkoły środków z funduszy UE - relacja Pani Marzeny Sadownik z możliwości skorzystania z takiego dofinansowania. Pani M. Sadownik przedstawiła możliwość sfinansowania zajęć dodatkowych z drugiego języka organizowanych przez firmę zewnętrzną – dla uczniów  obecnych klas IV. Pani M.Sadownik zobowiązała się przygotować podsumowania dostępnych projektów dla szkół, które mogą być dofinansowane przez fundusze unijne.

     c/ Zajęcia z informatyki w szkole. Dyskusja nad przebiegiem zajęć – m.in. korzystanie ze słabej jakości oprogramowania, brakiem wykorzystania sprzętów multimedialnych podczas innych zajęć. (Rodzaj oprogramowania jest podyktowany dostosowaniem oprogramowania do obecnego podręcznika, z którego korzystają dzieci)

     d/ Prośba RR do dyrekcji szkoły o systematyczną aktualizację strony internetowej szkoły.

     e/ Rada Rodziców dokonała oceny spotkania z Akademią Integracji z roku 2014/2015, która objęła ówczesne klasy 1-3. Rada Rodziców, w związku z dobrym odbiorem przez dzieci oraz pozytywnym przekazem społecznym zajęć,  postanowiła o rozszerzeniu programu na pozostałe klasy, które do tej pory nie uczestniczyły w spotkaniu.

     Na zakończenie podniesiono tematy do dyskusji na przyszłość:

     - Niezaspokojona potrzeba ruchu dzieci.

     - Przemoc w szkole. Potrzeba lekcji o emocjach.

     - Dodatkowe, odpłatne zajęcia z psychologiem wg. Potrzeb szkoły.

     - Możliwość wprowadzenia drugiego języka obcego, w ramach dostępnych godzin.

     Zebranie zakończono o godzinie 19:55.

     AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

     1. Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………..………………
     2. Vice Przewodniczący Rady Rodziców: ………………………………
     3. Sekretarz Rady Rodziców: …………………………………....…………

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     sprawozdanie_III__20.01..pdf

     sprawozdanie_IV__10.03.pdf

     spawozdanie_V_12.05.pdf

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     SPRAWOZDANIE nr 6 /2015_2016

     Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

     W DNIU 20 CZERWCA 2016r.

      

     Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17:00.

     I. UCZESTNICY ZEBRANIA:

     Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

     II. PRZEBIEG POSIEDZENIA/USTALENIA:

     1. PODSUMOWANIE PIKNIKU SZKOLNEG

     Przewodnicząca rozpoczęła od podsumowania przebiegu Pikniku szkolnego. Podczas Pikniku zebraliśmy 15 000,21zł, w tym za wstęp 910,50zł, odwiedziło nas ok. 500 os dorosłych (i dzieci nie do policzenia). W powyższym zawarte są dwie darowizny w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) przez firmę Matplaneta oraz szkołę językową, które obydwie wystawiały się podczas pikniku.

     2/ Dokonano podsuowanie ostatnich zakupów z konta RR tj.

     - kupna tablic korkowych oraz

     - liczydeł dla klas 1-3

     3/ Przewodnicząca poinformowała o konieczności dokonania weryfikacji ubezpieczyciela na kolejny rok szkolny.

     4/ Pzedstawiono sprawozdanie z postępowania dotyczącego wypłaty środków z Fundacji Rosa, zgromadzonych w ramach akcji 1% dla mojej szkoły. Przekazano informację iż szkoła znajduje się na ostatnim etapie procesu przed wypłatą środków.

     5/ Przeprowadzono dyskusję na temat ewentualnego wprowadzenia deklaracji wpłat na fundusz RR w celu zapewnienia stałego wpływu środków na pokrycie wydatków RR. Przedstawiono wady i zalety takiej formy pozyskiwania środków. W związku z małą frekwencją głosowanie nad wprowadzeniem deklaracji wpłat odbędzie się drogą mailową.

     6/ Pani Dyrektor przedstawiła sprawozdanie z procesu dokonywanej oceny pracy nauczyciela informatyki. Poinformowała o dodatkowym posiedzeniu w sprawie wyznaczonym na dzień 29 czerwca 2016. Obowiązkowo na posiedzeniu obecny ma być przedstawiciel Rady Rodziców w celu reprezentowania ogółu rodziców.

     7/ Przedstawiono propozycję aranżacji kącika wypoczynkowego na górnym korytarzu. Prezentacja zwierała wizualizację, propozycję aranżacji kącika,  materiałów z których wykonane mogłyby być kanapa/meble. Rozważano możliwość udekorowania kącika:

     Pufami, Naklejkami podłogowymi, Pracami plastycznymi wykonanymi w trójwymiarze,  przez uczniów szkoły, które zawieszone zostałyby pod sufitem.

     Rada Rodziców podjęła próbę znalezienia stolarza, który podjąłby się wykonania zabudowy siedzisk do kącika.

     Przy okazji kącika, który obejmować będzie korytarz, dyskutowano na temat kącika wypoczynkowego w bibliotece. Po zakończeniu prac nad kącikiem „korytarzowym” i po przeliczeniu środków, Rada zajmie się sprawą kącika „bibliotecznego” .

     8/ Przeprowadzono dyskusję co do zakupu naklejek podłogowych na korytarz jak i naklejek na schody.

     Rada Rodziców uznała propozycję za wartą rozważenia. Nie było chętnej osoby, która sporządziłaby kosztorys oraz przygotowała ofertę w celu poddania pomysłu pod głosowanie.

     Sprawa powróci pod dyskusję na kolejnych zebraniach.

     9/ Dyskusja na temat przeprowadzenia głosowania w/s budżetu partycypacyjnego. Informacja o zorganizowaniu punktu z urną na głosy na terenie szkoły, która obecna będzie w dniu 22 czerwca.

     10/ Dyskusja oraz rozważania na temat celów i zadań Rady Rodziców na kolejny rok szkolny.

     Propozycje, które zostały poddane pod rozwagę to:

     - Inwestycje w bibliotekę szkolną,

     - Akcja „Rowerowy maj”

     - Zainteresować się akcją „Lekki tornister” którą prowadzi Fundacja Rosa – na czym polega ta akcja i jak szkoła może czerpać z niej korzyści.

     Zebranie zakończyło się o godzinie 19:15

     AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

     1.  Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………..………………

     1. Vice Przewodniczący Rady Rodziców: ………………………………

     3.  Sekretarz Rady Rodziców: …………………………………....…………

     final_konkursu_31.03.2016.pdf

     ..........................................................................

     2014/2015

      

          SPRAWOZDANIE ROCZNE

          Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SP 69

          W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

      

     W roku szkolnym 2014/2015 odbyły się 4 zebrania Rady Rodziców w terminach:

     1. 17 września 2014 r
     2. 26 listopada 2014 r
     3. 16 marca 2015 r
     4. 21 maja 2015 r

      

     Na każdym z nich podejmowano Uchwały dotyczące ważnych spraw związanych z działalnością Rady na terenie szkoły podstawowej 69.

      

     Na pierwszym zebraniu w dniu 17 września 2014r. ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców, w składzie:

      

     Przewodnicząca RR – Iwona Marzoch

     Wiceprzewodniczący RR – Karolina Monkiewicz Świecicka

     Sekretarz – Kinga Hyska

     Zastępczyni sekretarza – Katarzyna Lewandowska Czajnik

     Skarbnik – Agnieszka Arnold

     oraz

     Komisja Rewizyjna w składzie:  

     Agnieszka Kamińska, Beata Góral, Agnieszka Kaliszuk Wietecka

     1. Na zakończenie ubiegłego roku wyznaczyliśmy sobie do zrealizowania:

     1. Uaktywnienie zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły:

     • umieszczanie Sprawozdań z zebrań Rady Rodziców;

     2. Kontynuacja spraw boiska szkolnego koordynowana przez p. Beatę Góral i p. Karolinę Święcicką.

     1. Kontynuację międzyklasowego konkursu wpłat na konto RR,
     2. Zakończenie współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkołą, wystąpienie do Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach z wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na naszym koncie tytułem wpłat z 1% podatku dochodowego oraz wydatkowanie ich na potrzeby szkoły. 
     3. Nawiązanie współpracy z nowym, stowarzyszeniem pożytku publicznego, celem przekazywania 1% podatku, który byłby wydatkowany na potrzeby dzieci w SP69.

      

      

     Ad. 1. Strona jest aktualizowana na bieżąco,

      

     Ad. 2. Dzięki wieloletnim działaniom grupy ‘boiskowej’ w minionym roku szkolnym zostało wybudowane nowe, wielofunkcyjne boisko. Boisko zostało wybudowane ze środków miasta stołecznego. Gmina Mokotów otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na boisko przy SP69.

      

      

     Ad. 3.  W terminie 01 września 2014 – 28 lutego 2015 odbył się międzyklasowy konkursu wpłat na konto RR. Zasady konkursu opisane zostały w regulaminie dostępnym na stronie SP.

     Klasy, które wpłacą największe kwoty na fundusz RR otrzymają odpowiedni % zwrot (20%, 15% i 10%) wpłaconej kwoty do wykorzystania w ramach swojego klasowego funduszu.

     I m – klasa I a, wpłata w wysokości 1 825 zł,

     II m – klasa I c – wpłata 1 095 zł,

     III m – klasa III c – wplata 1 100 zł*

     *wpłaty zostały podzielone proporcjonalnie do ilości uczniów w poszczególnych klasach.

      

     Ad. 4. W bieżącym roku szkolnym akcja informacyjna dotycząca przekazania 1% podatku była nadal reklamowana na terenie naszej szkoły. Wniosek o wypłatę środków został przygotowany i wysłany w nowym roku szkolnym 2014/2015.

      

     Ad. 5. Rada Rodziców postanowiła w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 zakończyć współpracę ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Szkoła’ z uwagi na utrudniony kontakt ze stowarzyszeniem oraz problematyczny a przede wszystkim długotrwały zwrot środków zebranych na koncie dedykowanym SP69. RR postanowiła nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem pożytku publicznego „Rosa”. Umowa pomiędzy stowarzyszeniem a szkołą i przedstawicielem RR została podpisana w czerwcu 2015 r.

      

     II. W roku szkolnym 2014/2015 roku zrealizowano ponadto następujące zadania:

      

     1. Opiniowaliśmy (negatywnie) propozycję budżetu szkolnego przedstawionego P. Dyrektor przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
     2. Opiniowaliśmy (pozytywnie) plan działań profilaktycznych w szkole.
     3. Akceptowaliśmy program dydaktyczno-wychowawczy oraz wolne dni od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2014/2015.
     4. Opiniowaliśmy (pozytywnie) projekt rządowego programu wspierania w 2015 r

     organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń ”, dotyczący dofinansowania zakupu książek do biblioteki szkolnej.

     1. W bieżącym roku szkolnym zostało zamontowanych 15 szt stojaków rowerowych, pozyskanych nieodpłatnie z gminy Mokotów, które zorganizowała p. Bożena Navicka,
     2. Z funduszu Rady Rodziców (pieniędzy wpłaconych jako składki przez Rodziców naszej szkoły) sfinansowano m.in:
     1. Zakup nagród, dyplomów i książek w ciągu całego roku szkolnego  - 9 623,81 zł,
     2. Przekazanie ok. 3 200 zł na zakup 2 wykładzin do szkolnych świetlic,
     3. Zakup leków do apteczki szkolnej - 382 zł,
     4. Dofinansowanie do Balu karnawałowego dla uczniów całej szkoły 1 646,35 zł (koszt balu 3 900,85 zł, celowe wpłaty klas na bal – 2 254,50 zł),
     5. Dofinansowania do wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej - 1 180 zł,
     6. Zakup urządzeń tzw ‘tor przeszkód’ na boisko szkolne, ze środków RR – 17 857,14 zł,
     7. Zakup piaskownicy oraz piasku na plac zabaw dla najmłodszych dzieci ze środków zebranych podczas Pikniku szkolnego – 1 328,40 zł
     8. Zakup betonowych stołów do gry (piłkarzyki, szacho chińczyk, ping pong), ze środków 1% Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła – 14 129,38 zł,
     9. Remont świetlicy szkolnej, ze środków zebranych na Pikniku szkolnym – ok. 9 900 zł,
     10. Zakup 3 koszy do gry w koszykówkę na wyremontowaną sale gimnastyczna – ok. 8 000 zł brutto.
     1. W dniu 05.02.2015 odbył się coroczny Bal Karnawałowy.

     Organizacją balu zajęła się P. Marta Piotrkiewicz.W związku z bardzo niskimi wpłatami wielu klas, RR podjęła decyzję o wpłatach celowych każdej klasy w wysokości 150zł na organizację Balu.

     Bal karnawałowy odbył się 5 lutego 2015 r, w godzinach 9-18. Uczniowie zostali podzieleni na pięć grup. Dla dzieci z najmłodszych klas został przygotowany dmuchany zamek, a dla pozostałych wspólne zabawy, dyskoteka a także popcorn. Każda klasa zorganizowała we własnym zakresie poczęstunek dla dzieci w trakcie balu. Rodzice byli odpowiedzialni za przygotowanie dekoracji oraz sprzątanie po balu.

     Koszt balu – 3 900, 85 zł brutto. Wpłaty celowe poszczególnych klas – 2 254,50 zł.

      

     1. Budżet partycypacyjny.

     Przedstawiciele RR złożyli dwa wnioski w ramach II budżetu partycypacyjnego dla Warszawy:

     - doposażenie multimedialne szkoły – 68 500 zł;

     - remont małej sali gimnastycznej – 263 528 zł;

     Przeprowadziliśmy na terenie szkoły akcję zbierania podpisów z poparciem dla naszych projektów. Gmina Mokotów została podzielona na kilka rejonów. Nasza szkoła znalazła się w rejonie B. W sumie w naszym rejonie zostało zgłoszonych 60 projektów i po głosowaniu mieszkańców przeszło do ostatecznej weryfikacji 50 z nich. Jeden z naszych projektów „Doposażenie mulimedialne” został zakwalifikowany do realizacji w 2016 r.

      

     1. W dniu 13 czerwca odbył się V PIKNIK SZKOLNY.

     W bieżącym roku, z uwagi na nowe boisko szkolne, piknik odbył się po raz pierwszy na szkolnym dziedzińcu. Pogoda dopisała, odwiedzających było bardzo wielu wg szacunkowych danych ok 500 osób dorosłych. Na scenie odbywały się pokazy artystyczne uczniów naszej szkoły. Dookoła sceny rozłożyły się stoiska przygotowane przez rodziców dzieci z poszczególnych klas, sprzedające ciasta, soki, kiełbaski z grilla oraz różnorodne przedmioty wyprodukowane przez dzieci a także tradycyjnie corocznie oblegane Koło Fortuny z atrakcyjnymi upominkami zorganizowanymi przez Rodziców. Swój obóz rozbili również harcerze częstując wszystkich grochówką. Udział w naszym pikniku wzięli również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, organizujące dzieciom gry terenowe, Policji oraz Fundacji Anika, która zorganizowała warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

     Piknik był kolejnym wielkim sukcesem i organizacyjnym i finansowym.

     Kwota, którą udało nam się zgromadzić na Pikniku to 14 522,13 złote.

      

     Celem tegorocznego pikniku była zbiórka środków na nową świetlicę i piaskownicę dla dzieci.

      

     VI.INNE

     W 2015 r w okresie wakacyjnym, został przeprowadzony kompleksowy remont sali gimnastycznej. Środki na ten cel pochodziły z budżetu partycypacyjnego 2014 r.

      

      

     Załączniki:

     1.  Zestawienie finansowe za rok szkolny 2014/2015

     (od 1 września 2014 r do 31 sierpnia 2015 r – zał. nr 1)

      

      

     Przewodnicząca Rady Rodziców

     Iwona Marzoch 20.09.2015 r.

     ...............................................................................................................................

                      
       Rozliczenia przychodów i rozchodów      
       Rady Rodziców za rok szkolny 2014/2015   Uwagi  
                      
       Stan na 01.09.2014     51 142,73    
       PRZYCHODY            
       wpłaty rodziców     14 095,00   łącznie z konkursem  
       darowizny celowe   5 056,00   zwrot z ubezpieczalni  
       darowizna "Przyjazna Szkoła" 16 169,72      
       Wpłata za Piknik     14 522,13      
       Wpłaty klas na Bal Karnawałowy 2 254,50      
       RAZEM       52 097,35      
                      
       ROZCHODY            
       zakup i druk dyplomów   3 553,22      
       dofinansowanie Dnia Dziecka 249,00   fontanny czekoladowe  
       zakup nagród - konkursy   1 456,34      
       Zakup książek - koniec roku 4 614,25      
       zakupy celowe     8 305,10   m.in. betonowe stoły do gry, z Pikniku w 2013r  
       bal karnawałowy     3 900,85      
       konkurs wpłat - zwroty nagród 274,25      
       dofinansowanie wycieczek   1 180,00      
       dofinansowanie świetlicy   8 107,28   dywany, cd remontu z pikniku  
       dofinansowanie pielęgniarki - leki 382,00      
       opłaty bankowe i pocztowe 172,23   przelewy, opłata za wpłatę gotówki na konto ubezp. za ubezpi. szkolne  
       obsługa pikniku     2 740,00   scena  
       remont świetlicy     5 000,00   z pikniku  
       pozostałe     997,10      
       RAZEM       40 931,62      
       STAN NA 31.08.2015     62 308,46    
                      

     ................................................................................................................................

     SPRAWOZDANIE nr 2 /2014_2015

     Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

     W DNIU 26 LISTOPADA 2014r.

      

      

     Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17:00, lista obecności Członków jest załącznikiem do sprawozdania.

     1.Szczegółowe omówienie wpłat na fundusz Rady Rodziców według stanu na dzień 20.11.2014 (Marta Piotrkiewicz)

     Prośba przewodniczącej RR o przekazanie informacji o wysokości wpłat do klas, w których nie dokonana została żadna wpłata i o aktywizację rodziców w tym zakresie.

     Przedstawienie propozycji finansowania RR poprzez formę tzw. “deklaracji wpłat na rzecz RR”

     Dyskusja nad celowością wprowadzenia deklaracji.

     2. Przedstawienie zebranych ofert firm zewnętrznych na organizację balu karnawałowego 5 lutego 2015 roku (Marta Piotrkiewicz)

     Omówienie propozycji:

     1/  balu nieodpłatnego dla klas 1-3

     2/ dotychczasowego organizatora za kwotę 3500 zł brutto

     3/ oferty z kosztorysem 3700 zł brutto

     Dyskusja nad ofertami.

     Wystosowanie prośby do rodziców o włączenie się i pomoc przy organizacji balu, w szczególności czynności przygotowujących bal i sprzątanie po balu.

     Dyskusja nad sposobem sfinansowania balu.

     Głosowanie nad propozycją wpłat celowych na zorganizowanie balu w wysokości 150 zł od klasy.

     Podjęto uchwałę o zebraniu wpłat celowych w wysokości 150 zł od klasy.

     Prośba przewodniczącej o zaangażowanie rodziców i zachęcenie rodziców do włączenia się w organizację balu.

     Propozycja zdjęć z balu karnawałowego robionych przez przedstawiciela Rady Rodziców w celach pamiątkowych. Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży zdjęć na fundusz Rady Rodziców.

     3. Relacja z postępów prac nad projektem remontu boiska przyszkolnego (Iwona Marzoch w imieniu Karoliny Święcickiej)

     Przedstawienie otrzymanych informacji o przystąpieniu do realizacji prac remontowych w terminie grudzień 2014 roku do czerwca 2015 roku.

     4. Omówienie projektów i planów związanych z przystąpieniem do budżetu partycypacyjnego na rok 2016.

     Omówienie działań z projektu budżetu 2015.

     Rozważanie propozycji i rodzajów projektów, które RR mogłaby złożyć w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2016

     Dyskusja nad propozycjami w zakresie:

     - Remontu szatni przyszkolnej,

     - Remontu chodników na wybiegu szkolnym

     - Zakupu tablic multimedialnych w celu odciążenia plecaków, w tym “elektronizacja szkoły” opracowanie tematu wprowadzenia tzw. E-podręczników oraz próba odpowiedzi na pytanie: Jakie działania powinna podjąć RR w celu odciążenia plecaków uczniów ? – temat zobowiązały się opracować Pani Bożena Novicka oraz Pani Beata Góral

     - Reorganizacji miejsc parkingowych przed szkołą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz spokoju okolicznym mieszkańcom

     Dyskusja nad rodzajami projektów i ich zakresem oraz ewentualnymi kosztami.

     Omówienie zgłoszonych propozycji przez Panią Dyrektor.

     5. Omówienie propozycji zakupu dodatkowych stojaków rowerowych (Pani Beata Novicka)

     Decyzja o wstrzymaniu zakupu do czasu rozważenia wniosku złożonego przez RR do Rzecznika ds. rowerowych działającego przy Urzędzie Dzielnicy Mokotów, który to rozpatrzony pozytywnie pozwoli sfinansować zakup w/w stojaków z budżetu gminy.

     6. Omówienie propozycji zakupu luster do zajęć muzycznych i tanecznych do tzw. Małej sali gimnastycznej s.12  (Iwona Marzoch w imieniu Karoliny Święcickiej)

     Koszt luster to 167 zł netto jedno lustro, całość inwestycji 4600 zł netto (5660 zł brutto)

     Dyskusja nad celowością wydatków i montażu luster, ze względu na utrudnienia związane z montażem oraz faktem iż musiałyby one być zamontowane za drabinkami znajdującymi się w Sali nr 12.

     Temat otwarty, dyskusja zostanie podjęta po dokładnym opracowaniu tematu.

     7. Omówienie prośby wystosowanej do RR od wychowawców świetlicy szkolnej o sfinansowanie zakupu wykładziny w wysokości przybliżonej 3200 zł (zakup wykładziny do 2 sal)

     Dyskusja nad celowością i możliwościami zakupu wykładziny przez RR.

     Głosowanie: Rada podjęła jednogłośnie uchwałę o sfinansowaniu w/w zakupu

     8. Omówienie propozycji ustawienia automatu z produktami nabiałowymi na terenie szkoły (propozycja przesłana przez firmę zewnętrzną)

     Przedstawienie oferty,

     Dyskusja nad celami, kosztami, praktycznym wykorzystaniem,

     Poruszono kwestie posiadania przez dzieci dodatkowych pieniędzy i zagrożeń z tym związanych,

     - faktycznym funkcjonowaniem takiego automatu w społeczności szkolnej,

     - walorami odżywczymi proponowanych produktów.

     Głosowanie: RR podjęła uchwałę za odrzuceniem projektu zakupu.

     9. Omówienie kwestii związanej z ewentualnym powołaniem nowego patrona szkoły.

     Podnoszono kwestie zasadności i celowości posiadania patrona, kwestii proceduralnych związanych z wyznaczeniem nowego patrona, korzyści dla szkoły z tego faktu, korzyści dla uczniów.

     Dyskusja nad planem działania RR w przedmiocie wyboru nowego patrona.
     Temat pozostał otwarty do przemyślenia przez wszystkich członków RR.

     10. Omówienie współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła

     Omówienie roku podatkowego 2012 i relacji ze środków zgromadzonych na koncie szkoły,

     RR skierowała formalne zapytanie o wysokość środków zgromadzonych w roku  podatkowym 2013.

     Przedstawienie innych organizacji pożytku publicznego, z którymi szkoła mogłaby podjąć współpracę w zakresie wpłat z tzw. 1%.

     11. Omówienie procedury reklamacyjnej związanej z zakupem stołu do ping-ponga oraz szacho-chińczyka dokonanego przez Radę Rodziców.

     12. Rada Rodziców wyraziła zgodę na przekazanie propozycji Europejskiego Instytutu Szkoleniowego  oferty skierowanej do uczniów, w formie ulotek.

     13. Dyskusja nad możliwością przeprowadzenia warsztatów z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzanych przez firmę komercyjną (ELE taxi) na terenie szkoły.

     Warsztaty nieodpłatne w zamian za przekazanie i zobowiązanie do korzystania z kamizelek i elementów odblaskowych firmy Ele Taxi oraz zgodę na udostępnienie wizerunku uczestników warsztatów.

     Dyskusja nad przedstawioną propozycją i wola członków RR o zbadanie innych nieodpłatnych ofert prowadzących tego typu zajęcia.

     Wniosek do organizatora o przeprowadzenie zajęć bez konieczności udzielania zgody na utrwalanie wizerunku.

     Decyzja wstrzymana do czasu otrzymania odpowiedzi od organizatora.

     Zebranie zakończono o godzinie 19:15

     AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

     1.   Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………..………………

     2.   Vice Przewodniczący Rady Rodziców: ………………………………

     3.   Sekretarz Rady Rodziców: …………………………………....…………

     Protokół sporządziła Katarzyna Lewandowska Czajnik

     ................................................................................................................................

      

     SPRAWOZDANIE nr 1 /2014_2015

     Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 69

     W DNIU 17 WRZEŚNIA 2013r.

      

     I. UCZESTNICY ZEBRANIA:

     Lista osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

     II. PRZEBIEG POSIEDZENIA/USTALENIA:

     1. Temat: ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RR W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

     1. Iwona Marzoch Przewodnicząca RR w roku 2013/2014 przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za miniony rok szkolny. Omówione zostały następujące kwestie:

     • Boisko szkolne - dzięki wieloletniej działalności Rady Rodziców miasto włączyło szkołę do planu budżetowego i przyznało środki w wysokości 1,6mln na realizację dokumentacji (w roku 2014) oraz wykonanie remontu (w kolejnym roku - 2015). Obecnie podpisano już umowę z architektem na wykonanie dokumentacji.
     • Sala gimnastyczna - RR złożyła w ramach Budżetu partycypacyjnego 2014 4 projekty: a. remont sali gimnastycznej, b. zakup tablic multimedialnych, c. zakup projektorów, rzutników i ekranów, d. wykonanie pierwszego etapu remontu boiska szkolnego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i przyjaciół szkoły oraz uczniów projekt „Remont sali gimnastycznej w SP69” zdobył pierwsze miejsce i remont zostanie wykonany w roku 2015.
     • Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. Omówione zostały dotychczasowe efekty współpracy szkoły z SPP. Poszukujemy nowego stowarzyszenia.
     • Rada Rodziców zakupiła ze środków zebranych podczas Pikniku szkolnego, który odbył się w czerwcu 2014 r stoły do gry w ping-ponga i szcho – chińczyka. Są to stoły całoroczne i w najbliższym czasie mają być dostarczone do szkoły.
     • Raport finansowy. Zestawienie wpłat i wydatków jest załącznikiem do sprawozdania, będzie również do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie RR. Ze środków zebranych na konto RR zakupione zostało w minionym roku szkolnym m.in.: do gabinetu pielęgniarki szkolnej model do higieny jamy ustnej, została doposażona apteczka szkolna w środki ponad te obowiązkowe, sfinansowano nagrody w konkursach i turniejach, dofinansowano bal karnawałowy, dofinansowano wycieczki uczniom w trudnej sytuacji finansowej. Ponadto szkoła otrzymała wpłaty celowe na zakup projektorów, ekranów i komputerów.
     1. Temat: WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO RR, V-CE PRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIKA, SEKRETARZA, KOMISJI REWIZYJNEJ.

     Jednogłośnie dokonano wyboru nowych władz Rady Rodziców.

     Prezydium Rady Rodziców:

     - Iwona Marzoch- przewodnicząca

     - Karolina Święcicka- wiceprzewodnicząca

     - Kinga Hyska - sekretarz

     - Katarzyna Lewandowska - Czajnik - zastępczyni sekretarza

     - Agnieszka Arnold - skarbnik

     Komisja Rewizyjna:

     - Agnieszka Kaliszuk - Wietecka,

     - Beata Góral

     - Agnieszka Kamińska.

     1. Temat: UBEZPIECZENIE  OD NNW

     Szkoła otrzymała 5 ofert pakietowych, obejmujących grupowe ubezpieczenie dzieci oraz dostęp do e-dziennika. Wybrano ofertę firmy Interrisk. Cena pakietu to 45 zł (25 zł- NNW, 20zł - dostęp do e-dziennika). Kwota ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. W przypadku rezygnacji Rodzica z ww oferty ubezpieczeniowej, należy dostarczyć do szkoły pisemne oświadczenie, które dzieci otrzymają w dzienniczkach.

     Składki klasowe powinny zostać zebrane do 29.09.2014.

     Rada Rodziców postanowiła w przyszłym roku zająć się tematem ubezpieczeń w maju.

     4. Temat: KONKURS WPŁAT

     Postanowiono kontynuować konkurs wpłat według zasad ubiegłorocznych. Konkurs rozpocznie się w najbliższym czasie a okres liczenia skłądek to 1 września do 31 stycznia 2015 r. Zwycięska klasa - o najwyższej wpłacie w przeliczeniu na jednego ucznia, otrzyma 20% zwrotu wpłaty na konto klasowe na dowolny cel. Druga w kolejności klasa otrzyma 15%, a trzecia - 10%. . Regulamin konkursu jest do wglądu w sekretariacie. Przedstawiciele Rady Rodziców proszeni są o poinformowanie  na najbliższych zebraniach klasowych o konkursie.

     1. Temat: BAL KARNAWAŁOWY.

     Wstępny termin balu ustalono na 5 lutego 2015 roku (czwartek). Koszt balu w ubiegłym roku wyniósł 3500zł. Marta Piotrkiewicz zobowiązała się do organizacji imprezy.

     1. Temat: PLANOWE WYDATKI RR W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

     Po długiej dyskusji temat na co wydać zebrane dotychczas środki (a nie wydane w minionym roku) pozostawiono do rozważenia następujące możliwości:

     - dodatkowe stojaki na rowery – koszty i możliwości sprawdzi Bożena Navicka,

     - nietłukące lustra do małej sali gimnastycznej- koszty itd. sprawdzi Karolina Święcicka,

     - dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych, tak aby dzieci nie musiały nosić podręczników. Na najbliższe zebranie Rady Rodziców powinno zostać ustalone jakiego wyposażenia nam brakuje. Temat zobowiązała się rozpoznać Beata Góral.

     Ponadto Karolina Święcicka zaproponowała aby wybudować w szkole atestowany trawers wspinaczkowy przy wsparciu finansowym jednej z firm produkujących sprzęt sportowy. Pani dyrektor Agnieszka Powęska zobowiązała się do przedyskutowania w/w kwestii na zebraniu rady pedagogicznej.

     1. Temat: DODATKOWE ZAJĘCIA BEZPŁATNE.

     Rada Rodziców zwróciła się z pytaniem do p. Dyrektor czemu tak mało jest zajęć dodatkowych i dlaczego nie ma żadnego planu tych zajęć z dniem 1 września. Uzyskaliśmy informację, ze z powodu małej ilości sal oraz braków w wiedzy uczniów (konieczność wprowadzania zajęć wyrównawczych) nie wszyscy nauczyciele mają możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć w odpowiednich, optymalnych godzinach oraz że plan zajęć dodatkowych nie może być gotowy wraz z planem lekcji, jako że dostosowywany jest do deklaracji zainteresowanych uczniów. W najbliższym czasie powinna pojawić się informacja o zajęciach dodatkowych.

     1. Temat: NOWY SYSTEM OCENIANIA.

     Rada Rodziców wyraziła swoje zaniepokojenie, z  powodu zmian w ocenianiu uczniów. Aktualnie min. średnia z ocen uprawniająca do uzyskania oceny celującej to 5,0, a nie jak dotychczas 4,75. W wyniku tych zmian uczniowie naszej szkoły muszą wykonać większy wysiłek i zdobyć lepsze oceny w porównaniu z innymi szkołami, aby zdobyć taką samą ocenę. Pani Dyrektor dowodziła, że obniżanie poziomu wymagań nie jest korzystne dla szkoły i uczniów. Poinformowała, że uzyskanie oceny celującej ułatwi wprowadzona od tego roku szkolnego zasada wliczania osiągnięć w konkursach do średniej z ocen. Ocena średnia z całego roku ma wpływ na ocenę roczną. Nauczyciel może wyznaczyć uczniowi dodatkowe zadanie, które powoli na uzyskanie oceny celującej. Jeżeli zadanie dodatkowe  jest integralną częścią sprawdzianu to przy uzyskaniu 95% punktów uczeń otrzymuje ocenę celującą. 

     1. Temat: SPRAWY RÓŻNE

     a) Rada Rodziców zadała pytanie dotyczące zasad uzyskania oceny celującej z muzyki. Zdaniem wielu rodziców uzyskanie takiej oceny obwarowane jest przez nauczyciela koniecznością udziału ucznia w chórze szkolnym. Pani Dyrektor nie potwierdziła takiej informacji i zobowiązała się wyjaśnić sprawę. Nie tylko osiągnięcia w konkursach umożliwiają uzyskanie najwyższej oceny. Nauczyciel może wyznaczyć uczniowi dodatkowe zadanie, które pomoże w osiągnięciu oceny celującej.

     1. Rada Rodziców zadała pytanie: czy uczeń trenujący w klubie sportowym może liczyć na podwyższenie o 1 stopień oceny z wf-u. Pani Dyrektor zanegowała taką możliwość. Ocena z wf-u osiągana jest wyłącznie za udział i aktywność na lekcjach wf- u w szkole.     
     2. Rada Rodziców zaapelowała, aby nauczyciele określili konkretne wymagania wykraczające poza program, które pozwolą uczniom uzyskiwać oceny celujące. Pani Dyrektor przystała na tą propozycję.
     3. Rada Rodziców zwróciła się z prośbą o umieszczanie na stronie internetowej szkoły tytułów i terminów konkursów, w których mogą brać udział uczniowie naszej szkoły. Nie wszystkie tego typu informację docierają do rodziców. Pani Dyrektor przystała na tą propozycję.
     4. Rada Rodziców zadała pytanie: czy uczeń trenujący pływanie musi przejść eliminacje do reprezentacji szkoły. Zdaniem niektórych rodziców nauczyciele wf-u  automatycznie wystawiają uczniów trenujących w klubach sportowych  do reprezentacji szkoły. Pani Dyrektor zaprzeczyła takiej praktyce. Każdy uczeń, który chce się dostać do reprezentacji szkoły musi przejść eliminacje szkolne.
     5. Zwrócono uwagę na częsty brak papieru toaletowego w toalecie dla dziewczynek na parterze.
     6. Rada Rodziców wystąpiła o rozważenie możliwości organizacji obiadów dla dzieci, które przebywają w świetlicy szkolnej w dni wolne od zajęć edukacyjnych. Pani Dyrektor zobowiązała się porozmawiać w tej sprawie z firmą ajencyjną.  

     h) Pani Dyrektor wystąpiła do Rady Rodziców z prośbą o sfinansowanie zakupu:

     • artykułów do apteczki szkolnej (przedstawiono stosowną listę),
     • wymianę piasku na placu zabaw,
     • ławeczek z wieszakami do 9 boksów w szatni (koszt dla 1 boksu ok. 1.200 zł),
     • dyplomów i upominków dla 90 uczniów klas pierwszych (koszt ok. 5 zł na dziecko).
     1. Pani Dyrektor przedstawiła niektóre wnioski Raportu z ewaluacji na temat „Na ile rodzic jest partnerem w szkole”.

     AKCEPTACJA PROTOKOŁU:

     1. Przewodniczący Rady Rodziców: ……………………..………………
     2. Vice Przewodniczący Rady Rodziców: ………………………………
     3. Sekretarz Rady Rodziców: …………………………………....…………

      

       ................................................................................................................................................... 

     SPRAWOZDANIE ROCZNE

           Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SP 69

           W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

     W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się 4 zebrania Rady Rodziców w terminach:

     1. 18 września 2013 r
     2. 05 grudnia 2013 r
     3. 22 stycznia 2014 r
     4. 09 kwietnia 2014 r

     Na każdym z nich podejmowano Uchwały dotyczące ważnych tematów oraz dyskutowano o współpracy Rady z SP 69.

     Na pierwszym zebraniu w dniu 18 września 2013r. ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców, w składzie:

     Przewodnicząca RR – Iwona Marzoch

     Wiceprzewodniczący RR – Karolina Monkiewicz Świecicka

     Sekretarz – Aneta Jodłowska

     Skarbnik – Katarzyna Balke

     oraz Komisja Rewizyjna w składzie: Dominika Dębowa, Agnieszka Kamińska, Beata Góral

     1. Na zakończenie ubiegłego roku wyznaczyliśmy sobie do zrealizowania:

     1. Uaktywnienie zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły:

     • umieszczanie Sprawozdań z zebrań Rady Rodziców;
     • umieszczanie dat i godzin zebrań Rady w celu zaangażowania większej ilości rodziców w prace Rady,

     2. Kontynuacja spraw boiska szkolnego koordynowana przez p. Beatę Góral i p. Karolinę Święcicką.

     Ponadto w bieżącym roku szkolnym dodatkowo Rada wyznaczyła do realizacji następujące cele:

     1. kontynuację międzyklasowego konkursu wpłat na konto RR,
     2. kontynuację współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkołą, wystąpienie do Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach z wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na naszym koncie tytułem wpłat z 1% podatku dochodowego oraz wydatkowanie ich na potrzeby szkoły.  

     Ad. 1. Strona jest aktualizowana na bieżąco,

     Ad. 2. Grupa ‘boiskowa’ w ciągu całego roku szkolnego działała bardzo intensywnie. Działania grupy objęły m.in.:

     • kontynuacja współpracy z Rodzicem architektem, który przygotował projekt boiska szkolnego,
     • spotkania z Burmistrzem, Naczelnikiem Wydziału Oświaty oraz Dyrektor Biura Edukacji celem podjęcia próby pozyskania środków na budowę boiska,
     • regularne wysyłanie oficjalnych pism do Prezydent Warszawy, Wydziału Oświaty, Biura Edukacji, Burmistrza dz. Mokotów z opisem fatalnego stanu boiska szkolnego,
     • udział przedstawicieli Rady Rodziców na posiedzeniu Rady Miasta, na której został przedstawiony problem naszego szkolnego boiska.

     Powyższe kilkuletnie działania doprowadziły do ogromnego sukcesu. Burmistrz Mokotowa Bogdan Olesiński obiecał przedstawicielom Rady Rodziców budowę nowego boiska w SP 69 w roku 2015.

     Ad. 3.  W terminie 01 września 2013 – 31 stycznia 2014 odbył się międzyklasowy konkursu wpłat na konto RR. Zasady konkursu opisane zostały w stosownym regulaminie. Klasy, które wpłacą największe kwoty na fundusz RR otrzymają odpowiedni % zwrot (20%, 15% i 10%) wpłaconej kwoty do wykorzystania w ramach swojego klasowego funduszu.

     I m – klasa 2 c

     II m – klasa 4 d

     III m – klasa 1 b

     Ad. 4. W bieżącym roku szkolnym akcja informacyjna dotycząca przekazania 1% podatku była również reklamowana na terenie naszej szkoły. Wniosek o wypłatę środków zostanie przygotowany i wysłany w nowym roku szkolnym 2014/2015.

     II. W roku szkolnym 2013/2014 roku zrealizowano ponadto następujące sprawy:

     1. Opiniowaliśmy (negatywnie) propozycję budżetu szkolnego przedstawionego P. Dyrektor przez Urząd Dzielnicy Mokotów.
     2. Opiniowaliśmy (pozytywnie) plan działań profilaktycznych w szkole.
     3. Akceptowaliśmy program dydaktyczno-wychowawczy oraz wolne dni od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2013/2014
     4. Z funduszu Rady Rodziców (pieniędzy wpłaconych jako składki przez Rodziców naszej szkoły) sfinansowano m.in:
     1. Zakup worków/koszy dla każdej klasy do przechowywania worków ze strojami do zajęć WF (684,87 zł)
     2. montaż okablowania teleinformatycznego w szkole (13 287,69 zł),
     3. Przekazanie 1 000 zł na zakup niezbędnych gier dla dzieci w świetlicach szkolnych,
     4. Zakup leków do apteczki szkolnej (716,20 zł) oraz modelu do higieny jamy ustnej (100 zł),
     5. Zakup dyplomów, medali i pucharów w szkolnych zawodach sportowych (300 zł),
     6. Zakup dyplomów oraz drobnych upominków dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
     7. Zakup nagród w turniejach ping – ponga oraz badmingtona organizowanych przez Samorząd Szkolny (300 zł),
     8. Dofinansowaniu projektu „Kosmos” realizowanego w ramach zajęć świetlicowych dodatkowo dla klas V – VI  przez firmę zewnętrzną Centrum Anuka (ok. 600 zł)
     9. Zakup nagród dla laureatów dzielnicowych konkursów „Ortografek 2014” oraz „Super Pierwszak 2014” (400 zł)
     10. Dofinansowanie do Balu karnawałowy dla uczniów całej szkoły,
     11. Sfinansowania nagród książkowych, dyplomów oraz pucharów dla wyróżniających się uczniów szkoły i nagrodzonych za swoje osiągnięcia na zakończenie roku szkolnego 2013/2014, (szacunkowy koszt ok 6 000 zł)
     12. Dofinansowania do wycieczek szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej,
     13. Finansowanie innych drobnych nagród w szkolnych konkursach (Mistrz Sudoku, Czy znasz wiersze Tuwima, konkurs wiosenny, szopki bożonarodzeniowe, itp.).
     1. W dniu 30.01.2014 odbył się coroczny Bal Karnawałowy.

     Organizacją balu zajęła się P. Marta Piotrkiewicz.  W związku z bardzo niskimi wpłatami wielu klas, RR podjęła decyzję o wpłatach celowych każdej klasy w wysokości 150zł na organizację Balu.

     Bal karnawałowy odbył się 30 stycznia 2014r, w godzinach 9-19. Uczniowie zostali podzieleni na pięć grup. Dla dzieci z najmłodszych klas został przygotowany dmuchany zamek, a dla pozostałych wspólne zabawy, dyskoteka a także popcorn. Każda klasa zorganizowała we własnym zakresie poczęstunek dla dzieci w trakcie balu. Rodzice byli odpowiedzialni za przygotowanie dekoracji oraz sprzątanie po balu.

     Koszt balu – 3500 zł brutto.

     1. Budzet partycypacyjny.

     Przedstawiciele RR złożyli cztery wnioski w ramach I w Warszawie budżetu partycypacyjnego:

     - zakup tablic multimedialnych (na 90tyś zł);

     - remont sali gimnastycznej (na 120tyś zł);

     - zakup ekranów (ok 60 tyś zł);

     - remont boiska w wersji niskobudżetowej (120 tyś zł).

     Przeprowadziliśmy na terenie szkoły bardzo udaną akcję zbierania podpisów z poparciem dla naszych projektów. Gmina Mokotów została podzielona na 7 rejonów. Nasza szkoła znalazła się w rejonie 2. W sumie w naszym rejonie zostało zgłoszonych 60 projektów i po głosowaniu mieszkańców przeszło do ostatecznej weryfikacji 50 z nich. Po bardzo udanej akcji informacyjnej na terenie naszej szkoły, projekt „Remont Sali Gimnastycznej w SP69” wygrał. Sala gimnastyczna zostanie wyremontowana w 2015 r.

     V.                 Szafki szkolne

     Rada Rodziców postanowiła przeanalizować możliwość zakupu szafek szkolnych dla dzieci klas IV – VI po kolejnych wnioskach wielu rodziców. Jeden z rodziców uczniów naszej szkoły przygotował wycenę zakupu szafek Za 25.000zł szkoła mogłaby postawić 315 szafek dla uczniów klas 4-6.

     Po przeprowadzeniu ankiety we wszystkich klasach, zdecydowana większość Rodziców opowiedziała się na NIE. RR postanowiła zatem zrezygnować z zakupu szafek szkolnych.

     1. W dniu 7 czerwca odbył się IV PIKNIK SZKOLNY.

     Pogoda dopisała, odwiedzających było bardzo wielu wg szacunkowych danych ok 500 osób dorosłych. Na scenie odbywały się pokazy artystyczne uczniów naszej szkoły. Dookoła sceny rozłożyły się stoiska sprzedające ciasta, soki, kiełbaski z grilla oraz różnorodne przedmioty wyprodukowane przez dzieci a także stoisko tatuaży – cieszące się ogromną popularnością jak również oblegane Koło Fortuny. Swój obóz rozbili również harcerze częstując wszystkich grochówką.

     Piknik był kolejnym wielkim sukcesem i organizacyjnym i finansowym.

     Kwota, którą udało nam się zgromadzić na Pikniku to 14 554,80 złote.

     Pierwotnie planowano zakup szafek szkolnych ze środków zgromadzonych podczas Pikniku jednak po decyzji Rodziców, ustalono nowy cel: zakup betonowych stołów do gry w ping ponga oraz szachów.

     VII.           Inne

     Szkoła otrzymała darowizny celowe w wysokości 19 407,55 zł od Rodziców szkolnych za które zostały zakupione projektory oraz ekrany do klas szkolnych.

      

     Załączniki:

     1.  Zestawienie finansowe za rok szkolny 2013/2014

     (od 1 września 2013 r do 30 czerwca 2014 r – zał. nr 1)

      

     Przewodnicząca Rady Rodziców

     Iwona Marzoch 15.09.2014 r.

     ............................................................................

     2013/2014
      

                           SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SP 69

     W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

      

     W roku szkolnym 2012/2013 odbyło się 4 zebrania Rady Rodziców w terminach:

     1.      11.10.2012

     2.      06.12.2012

     3.      27.02.2013

     4.      08.05.2013

     Na każdym z nich podejmowano Uchwały dotyczące ważnych tematów oraz dyskutowano o współpracy Rady z SP 69.

      

     Na pierwszym zebraniu w dniu 11 października 2012r. ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców, w składzie:

     Przewodnicząca RR – Iwona Marzoch

     Wiceprzewodniczący RR – Roman Gronkiewicz

     Skarbnik – Aneta Jodłowska

      

     I. Na zakończenie ubiegłego roku wyznaczyliśmy sobie do zrealizowania:

     1.      Uaktywnienie zakładki Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły.

     2.      Kontynuacja spraw boiska szkolnego koordynowana przez p. Beatę Góral i p. Karolinę Święcicką ( zainteresowanie większej grupy rodziców aby poszerzyć działania zespołu).

     3.      Stworzenie aneksu do Regulaminu określającego zasady zwrotu kosztów dla rodziców podejmujących inicjatywy na rzecz szkoły i zatwierdzenie go stosowną Uchwałą.

     4.      Stworzenie aneksu do Regulaminu Rady Rodziców określającego zasady finansowania uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i zatwierdzenie go stosowną Uchwałą.

     Ponadto w bieżącym roku szkolnym dodatkowo Rada wyznaczyła do realizacji następujące cele:

     5.      kontynuację międzyklasowego konkursu wpłat na konto RR,

     6.      kontynuację współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkołą,

     7.      wystąpienie do Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w Mysłowicach z wnioskiem o wypłatę środków zgromadzonych na naszym koncie tytułem wpłat z 1% podatku dochodowego oraz wydatkowanie ich na potrzeby szkoły.  

      

     Ad. 1. Strona jest aktualizowana na bieżąco.

     Ad. 2. Grupa ‘boiskowa’ w ciągu całego roku szkolnego działała bardzo intensywnie. Działania grupy objęły m.in.:

     -          podjęcie współpracy z Rodzicem architektem, który przygotował projekt boiska szkolnego,

     -          spotkania z firmami zajmującymi się budową boisk szkolnych celem przygotowania wyceny remontu/budowy boiska,

     -          podjęcie współpracy z Rodzicem P. A. Erecińskim, który zobowiązał się do sprawdzenia możliwości pozyskania funduszy unijnych na realizację remontu/budowy boiska szkolnego,

     -          spotkanie z Burmistrzem oraz Naczelnikiem Wydziału Oświaty celem podjęcia próby pozyskania środków na budowę boiska,

     -          regularne wysyłanie oficjalnych pism do Prezydent Warszawy, Wydziału Oświaty, Biura Edukacji, Burmistrza dz. Mokotów z opisem fatalnego stanu boiska szkolnego.

     Opis podjętych działań zawiera załącznik.

     Ad. 3. Tego przedsięwzięcia (po długiej dyskusji) nie zrealizowano.

     Ad. 4. Została podjęta uchwała dotycząca finansowania najuboższych uczniów. RR zdecydowała, iż będzie finansować do 75% kwoty, z zaznaczeniem, iż pomoc ze strony RR nie może przekraczać sumy wpłat jakiej dokonała klasa do której uczęszcza dany uczeń.

     Ad. 5.  W terminie 03.01 – 26.04.2013 odbył się międzyklasowy konkursu wpłat na konto RR. Zasady konkursu opisane zostały w stosownym regulaminie. Klasy, które wpłacą największe kwoty na fundusz RR otrzymają odpowiedni % zwrot (20%, 15% i 10%) wpłaconej kwoty do wykorzystania w ramach swojego klasowego funduszu.

     W tegorocznym konkursie zostały wyłonione następujące zwycięskie klasy:

     I miejsce         – klasa Id        – wpłata 1880zł,

     II miejsce        – klasa IIId     – wpłata 700zł (21 uczniów)

     III miejsce      -  klasa Ic        – wpłata 750zł (26 uczniów).

     Ad. 6. W bieżącym roku szkolnym akcja informacyjna dotycząca przekazania 1% podatku była również reklamowana na terenie naszej szkoły.

     Ad. 7 .Szkoła wystąpiła z wnioskiem o wypłatę środków do Stowarzyszenia „Przyjazna szkoła” z przeznaczeniem na sfinansowanie sieci internetowej do sal lekcyjnych oraz zakup i montaż koszy do koszykówki. Sieć została wykonania w m-cu sierpniu 2013 . Zakup koszy nie został jeszcze zrealizowany.

      

     II. W roku szkolnym 2012/2013 roku zrealizowano ponadto następujące sprawy:

     1.                  Opiniowaliśmy (negatywnie) propozycję budżetu szkolnego przedstawionego P. Dyrektor przez Urząd Dzielnicy Mokotów.

     2.                  Opiniowaliśmy (pozytywnie) Wewnątrz - szkolny System Oceniania.

     3.                  Akceptowaliśmy program dydaktyczno-wychowawczy oraz wolne dni od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2012/2013

     4.                  Z funduszu Rady Rodziców (pieniędzy wpłaconych jako składki przez Rodziców naszej szkoły) sfinansowano:

     1. Zakup dyplomów w szkolnych zawodach w pływaniu,
     2. Zakup dyplomów oraz drobnych upominków dla pierwszoklasistów z okazji pasowania na ucznia,
     3. Zakup nagród w turniejach ping – ponga oraz badmintona organizowanych przez Samorząd Szkolny,
     4. Zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych:

     -          plastyczny pt. „Miś moich marzeń” dla klas I – III,

     -          plastyczno – literacki pt. „Biblioteka moich marzeń” dla klas IV – VI.

     1. Dofinansowaniu projektu „Kosmos” realizowanego w ramach zajęć świetlicowych dla klas I – III przez firmę zewnętrzną Centrum Anuka
     2. Zakup nagród dla laureatów dzielnicowych konkursów „Ortografek 2013” oraz „Super Pierwszak 2013”
     3. Bal karnawałowy dla uczniów całej szkoły,
     4. Sfinansowanie udziału trzech reprezentacji (klasy III, klasy IV oraz klasy V- VI) naszej szkoły w konkursie ortograficznym "Corrida 2013" i "Corridka 2013".
     5. Sfinansowania nagród książkowych, dyplomów oraz pucharów dla wyróżniających się uczniów szkoły i nagrodzonych za swoje osiągnięcia na zakończenie roku szkolnego 2012/2013,

     III.             W dniu 10.01.2013 odbył się coroczny Bal Karnawałowy.

     Organizacją balu zajęła się P. Marta Piotrkiewicz.  Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy wiekowe. Przygotowaniem atrakcji zajęła się firma „Kręciołek”, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Rodzice zostali zaangażowani w dekorację oraz sprzątanie po balu.

      

     IV.             W roku szkolnym został przeprowadzona akcja „ELEKTROŚMIECI”

     Projekt zorganizował P. Marcin Świstak (tata ucznia z klasy IIIe) wraz z firmą Toyota Motor Polska oraz Remondis. Akcja została podzielona na 3 etapy:

     1 etap: edukacja: odbyły się zajęcia wprowadzające oraz olimpiada z wiedzy ekologicznej. Nagrodą dla najlepszej klasy były dyplomy i drobne upominki.

     2 etap: zbiórka baterii: w poszczególnych klasach ustawiono pojemniki na zużyte baterie. Zwycięska klasa również otrzymała upominki.

     3 etap: - zbiórka elektrośmieci: wyznaczono 3 terminy zbiórki elektrośmieci. Zwycięskie 2 klasy otrzymały zaproszenia do kina oraz zaproszenia na lody.

     Szkoła wypadła znakomicie w zbiórce elektrośmieci. W nagrodę firma Remondis zasadziła w szkole drzewka oraz krzewy.

      

     V.                W dniu 8 czerwca odbył się III PIKNIK SZKOLNY.

     Pogoda dopisała, odwiedzających było bardzo wielu wg szacunkowych danych ok 500 osób dorosłych. Na scenie odbywały się pokazy artystyczne uczniów naszej szkoły. Dookoła sceny rozłożyły się stoiska sprzedające ciasta, soki, kiełbaski z grilla oraz różnorodne przedmioty wyprodukowane przez dzieci a także stoisko tatuaży – cieszące się ogromną popularnością jak również oblegane Koło Fortuny i Kula Zorbingowa.

     Swój obóz rozbili również harcerze racząc wszystkich grochówką.

     Piknik udał się znakomicie i wszyscy oczekują już następnego w przyszłym roku szkolnym.

     W załączniku szczegółowe Sprawozdanie Organizatorek Pikniku: Iwony Marzoch, Agnieszki Kaliszuk- Wieteckiej i Katarzyny Lewandowskiej  Czajnik.

     Kwota, którą udało nam się zgromadzić na Pikniku to 14 149,93 złote.

     Ustalono zakres wydatkowania pieniędzy zarobionych na Pikniku Szkolnym wg wcześniejszych ustaleń (dofinansowanie do boiska szkolnego).

      

     VI.             Cele na następny rok szkolny 2013/2014:

     1. Uaktywnienie zakładki Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły:

     -          umieszczanie Uchwał i Sprawozdań z zebrań Rady Rodziców;

     -          umieszczanie dat i godzin zebrań Rady w celu zaangażowania większej ilości rodziców w prace Rady,

     2. Kontynuacja spraw boiska szkolnego koordynowana przez p. Beatę Góral i p. Karolinę Święcicką.

      

     Załączniki:

     1.  Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2012/2013

     (od 1 września 2012 r do 30 czerwca 2013 r – zał. nr 7)

     2. Sprawozdanie z Pikniku Szkolnego,

     3. Ulotka informacyjna oraz rozstrzygnięcie konkursu wpłat na fundusz RR,

     4. Opis działań grupy boiskowej

      

      

     Przewodnicząca Rady Rodziców

     Iwona Marzoch 10.09.2013r.

      

      

      

     Rozliczenie przychodów i rozchodów

      

     Rady Rodziców za rok szkolny 2012/13

      
                  
      

     Stan na 01.09.2012

      

      

      

      

     28774,34

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wpłaty rodziców

      

      

      

     10870,80

      

      

     Darowizna celowa OLI-NAT

      

      

      

     3200,00

      

      

     Darowizna HDI Asekuracja

      

      

      

     3684,00

      

      

     Wpłata za piknik

      

      

      

     14149,93

      

      

     Wpłata na realizację zadań statutowych

      

      

      

     20720,10

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Razem przychody

      

      

     52624,83

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zakup dyplomów

      

      

      

     1177,49

      

      

     Zakup art. papierniczych

      

      

      

     1345,87

      

      

     Zakup nagród - konkursy

      

      

      

     1684,29

      

      

     Zakup książek - koniec roku

      

      

      

     2804,80

      

      

     Dofinansowanie do planetarium

      

      

      

     300,00

      

      

     Remont schodów

      

      

      

     3200,00

      

      

     Bal karnawałowy

      

      

      

     2660,80

      

      

     Konkurs wpłat na Radę Rodziców

      

      

      

     556,00

      

      

     Dofinansowanie wycieczek

      

      

      

     652,50

      

      

     Wydatki piknikowe

      

      

      

     2651,60

      

      

     Opłaty bankowe i pocztowe

      

      

      

     23,00

      

      

     Pieczątka Rady Rodziców

      

      

      

     99,00

      

      

     Pozostałe

      

      

      

     176,96

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Razem rozchody

      

      

     17332,31

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Stan na 31.08.2013

      

      

      

      

     64066,86

                  
                  
      

     Wykonanie sieci teleinformatycznej

     13287,69

      
                  
        

     Pozostało

      

     50779,17

      
                  
                  
                  

     Warszawa, 16.09.2013 r.

            
      

      

     Sprawozdanie z wykorzystania środków z akcji "1% dla mojej szkoły" w 2012r.

      

                    W 2012r. Szkoła Podstawowa nr 69 wraz z Radą Rodziców podjęła współpracę ze Stowarzyszeniem Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła" z siedzibą w Mysłowicach. Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i od kilku lat prowadzi z sukcesem akcje związane z przekazywaniem 1% podatku na rzecz placówek oświatowych. Dzięki zaangażowaniu rodziców naszej szkoły akcja "1% dla mojej szkoły" przeprowadzona w 2012r. (za rok podatkowy 2011) przyniosła dochód w wysokości 20 720,18 zł! Szkoła wystąpiła z wnioskiem o wypłatę kwoty 20.720,10 zł celem sfinansowania instalacji doprowadzającej Internet do  poszczególnych sal lekcyjnych w szkole oraz zakupu i montażu koszy do gry w piłkę koszykową. Stowarzyszenie przekazało  na konto Rady Rodziców wymienioną kwotę w sierpniu 2013r.

      

     Wykorzystanie środków finansowych:

     ·           W sierpniu 2013r.  firma KARDER Dariusz Wilicki z siedzibą w Warszawie wykonała sieć internetową dla 15 stanowisk komputerowych zlokalizowanych w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim. Wybór wykonawcy został przeprowadzony w drodze konkursu. Koszt instalacji wyniósł 13 287,69 zł.

     Dzięki temu, że wszystkie sale lekcyjne w szkole mają dostęp do Internetu możemy planować następne przedsięwzięcie tj. sukcesywne wyposażanie sal lekcyjnych w zestawy multimedialne (komputer, projektor, ewentualnie tablica multimedialna), by docelowo umożliwić uczniom korzystanie w szkole z podręczników elektronicznych. Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest urozmaicenie i poszerzenie metod oraz technik dydaktycznych, w szczególności szersze wykorzystanie podczas zajęć dydaktycznych technik informacyjnych oraz wprowadzenie elektronicznej formy dokumentowania procesów dydaktycznych.

      

     ·           W październiku 2013r. przeprowadziliśmy zakup i montaż na boisku szkolnym 2 zestawów koszy do koszykówki. Wykonawca (Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych POLSPORT Sp. z o.o. z  Góry Kalwarii)  został wybrany w drodze konkursu.  Koszt przedsięwzięcia wyniósł 7 495,82 zł (7 432,41 zł zostało wydatkowane ze środków z akcji „1% dla mojej szkoły, 63,41 zł wydatkowano z konta Rady Rodziców). Kosze zostały zamontowane w specjalnych tulejach, co umożliwi ich demontaż i ponowny montaż w sytuacji remontu nawierzchni boiska. Życzymy uczniom dobrej zabawy.

      

     Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji "1% dla mojej szkoły".

     Beata Góral Członek Prezydium RR

      

     ROZSTRZYGNIĘCIE

     KONKURSU WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

     (02.09.2013 – 31.01.2014)

     Klasa/Liczba uczniów

     Wpłata

     Miejsce

     Ia (24)

     650 zł

     (27,08 zł./os.)

     Ib (21)

     430 zł

     (20,48 zł./os.)

     Ic (23)

     605 zł

     (26,30 zł./os.)

     Id (21)

     575 zł

     (27,38 zł./os.)

     IIa (22)

     950 zł

     (43,18 zł./os.)

     IIb (21)

     60 zł

     (2,86 zł./os.)

     IIc (26)

     1450 zł

     III miejsce* (55,77 zł,/os.)

     IId (24)

     1515 zł

     II miejsce* (63,13 zł./os.)

     IIIa (25)

     600 zł

     (24,00 zł./os.)

     IIIb (22)

     670 zł

     (30,45 zł./os.)

     IIIc (22)

     160 zł

     (7,27 zł./os.)

     IIId (20)

     190 zł

     (9,50 zł./os.)

     IVa (20)

     560 zł

     (28,00 zł./os.)

     IVb (22)

     50 zł

     (2,27 zł./os.)

     IVc (21)

     500 zł

     (23,81 zł./os.)

     IVd (21)

     1350 zł

     I miejsce* (64,29 zł./os.)

     IVe (18)

     100 zł

     (5,55 zł./os.)

     Va (25)

     170 zł

     (6,80 zł./os.)

     Vb (18)

     0 zł

     brak wpłaty      (0,00 zł./os.)

     Vc (23)

     315 zł

     (13,70 zł./os.)

     Vd (19)

     255 zł

     (13,42 zł./os.)

     Ve (18)

     150 zł

     (8,33 zł./os.)

     VIa (26)

     710 zł

     (27,31 zł./os.)

     VIb (22)

     100 zł

     (4,55 zł./os.)

     VIc (17)

     100 zł

     (5,88 zł./os.)

     RAZEM:

                      12.215 zł

     * proporcjonalnie do liczby uczniów w klasie, wg. stanu na dzień 31.01.2014r. 

                                         

                 GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY!

      

     REGULAMIN KONKURSU WPŁAT

     NA KONTO RADY RODZICÓW PRZY SP69 W WARSZAWIE

      

     1. Konkurs wpłat na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie (02-582), ul. Wiktorska 73, trwa od 02 września 2013r. (od godz. 0:00) do 31 stycznia 2014r. (do godz. 24:00).
     2. Wpłat można dokonywać:

     a)      przelewem na konto Rady Rodziców – 11124064101111001044022515 (w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

     b)     osobiście w pokoju nr 103;

     1. W konkursie mogą brać udział wszystkie oddziały klasowe Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie (02-582), ul. Wiktorska 73;
     2. Trzy klasy, które w terminie konkursu, określonym w punkcie 1., wpłacą największą kwotę (w przeliczeniu na 1 ucznia) na fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 69 w Warszawie (02-582), ul. Wiktorska 73, zajmując tym samym 1, 2 i 3 miejsce w konkursie, otrzymają zwrot odpowiednio: 20%, 15% lub 10%  wpłaconej kwoty do dowolnego wykorzystania w ramach swojego funduszu klasowego;
     3. W dniach 31 października 2013r., 02 grudnia 2013r., 02 stycznia 2014r. i 15 stycznia 2014r. zostanie ogłoszona na plakacie i na stronie internetowej szkoły informacja o stanie wpłat w poszczególnych klasach;
     4. Ostateczne wyniki konkursu ogłoszone zostaną na plakacie i na stronie internetowej szkoły w dniu 10 lutego 2014r., a zwrot pieniędzy dla zwycięskich klas nastąpi w terminie do 05 marca 2014r.                       

      

     .....................................................................................................................................................

     2012/2013
      
      

      Sprawozdanie roczne z działalności Rady Rodziców

     w roku szkolnym 2011/2012

     (wyciąg)

      

     W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się osiem zebrań Rada Rodziców.

     Na pierwszym zebraniu w dniu 15.09.2011r. ukonstytuowała się nowa Rada Rodziców.

     W roku szkolnym 2011/2012 zrealizowano następujące sprawy:

     1.      Opiniowaliśmy propozycję budżetu szkolnego.

      

     2.      Opiniowaliśmy program dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2011/2012.

      

     3.      Opiniowaliśmy  program profilaktyczny na rok szkolny 2011/2012.

      

     4.      Z funduszu Rady Rodziców:

     a.       konkurs ,,Moja kartka wielkanocna”, organizowany przez Samorząd Uczniowski;

     b.      eliminacje szkolne zawodów pływackich przygotowujących reprezentacje naszej szkoły do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej (opłacenie torów pływackich);

     c.       szkolny turniej badmintona dla uczniów klas IV-VI (medale dla zwycięzców);

     d.      konkurs ortograficzny dla klas III-VI (nagrody dla zwycięzców);

     e.       konkurs ,,Bezpieczne ferie zimowe” dla klas I-III (nagrody dla zwycięzców i uczestników);

     f.       konkurs Pluszowego misia (nagrody dla zwycięzców i uczestników);

     g.      bal karnawałowy dla uczniów całej szkoły;

     h.      konkurs ortograficzny dla klas II-ich;

     i.        wyjazd chóru KANTYLENA na Ogólnopolski Konkurs Chórów a`capella w Radomiu;

     j.        konkurs ortograficzny Corrida i Corridka;

     k.      konkurs zintegrowany dla klas 0-III;

     l.        dofinansowanie wycieczek i wyjść uczniów różnych klas (na wniosek wychowawców poszczególnych klas i przy poparciu pedagoga szkolnego);

     m.    sfinansowanie nagród książkowych, dyplomów oraz pucharów dla wyróżniających się uczniów naszej szkoły, nagrodzonych za swoje osiągnięcia na zakończenie roku szkolnego 2011/2012.

      

     5. Rada Rodziców z funduszu wpłat rodzicielskich zakupiła do gabinetu lekarskiego wszystkie środki medyczne potrzebne i używane w gabinecie. Dzięki aktywności członków Rady Rodziców firma HARTMANN Polska w ramach sponsoringu wyposażyła gabinet lekarski w środki opatrunkowe.

      

     6. Z inicjatywy członków Rady Rodziców odbył się KONKURS WPŁAT na konto Rady Rodziców, aby zmobilizować rodziców do opłacania składek. I miejsce w konkursie zajęła  klasa 2a i otrzymała zwrot 15% wpłaconej kwoty, tj. 191 zł.

      

     7. Uchwalono nowy Regulamin Rady Rodziców.

     8. Zgodnie z celami przyjętymi w roku ubiegłym założono nowe konto Rady Rodziców w Banku PEKAO S.A.

      

     9. Podczas pierwszych zebrań Rady Rodziców ukonstytuowała się grupa rodziców zajmująca się sprawami remontu boiska szkolnego lub powstania nowego boiska na miejscu już istniejącego. Dzięki inicjatywie zespołu zajmującego się sprawami boiska szkolnego Rada Rodziców wraz ze SP69 przystąpiła do Stowarzyszenia ,,Przyjazna Szkoła”  umożliwiając tym samym rodzicom uczniów naszej szkoły przekazywanie 1% podatku na najpilniejsze potrzeby np. remont boiska szkolnego, remont sali gimnastycznej, odnowienie infrastruktury placu zabaw dla najmłodszych dzieci pod nazwą „poprawa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej SP 69”.

     W związku z pismami wysłanymi do wielu osób decydujących o remoncie naszego boiska, naszą szkołę odwiedziła komisja przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz dwóch przedstawicieli Wydziału Oświaty Dzielnicy Mokotów w celu zbadania dokumentacji dotyczącej stanu technicznego boiska.

     P. Dyrektor została również zaproszona na spotkanie Komisji ds. Oświaty, podczas którego jednym z tematów było omówienie pisma, które wysłaliśmy w sprawie remontu boiska do wyżej wymienionej komisji.

      

     10. Oddzielną sprawą, którą zajęła się Rada Rodziców i aktywnie uczestniczyła we wszystkich jej aspektach, była likwidacja stołówki szkolnej i wynajęcie jej ajentowi.

     Likwidacja stołówki szkolnej:

     1. Zwrócono uwagę na istotne zagrożenie dla uczniów z rodzin niezamożnych, którzy z uwagi na wzrost o ok. 80 % stawki za obiad, mogą nie otrzymać dofinansowania do obiadu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub ze środków będących w dyspozycji szkoły z powodu wyczerpania się środków;
     2. Zwrócono uwagę, w przypadku przejęcia stołówki przez ajenta, na niewystarczające zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych dzieciom posiłków. Zdaniem władz dzielnicy Mokotów kontrolę nad zapewnieniem bezpieczeństwa oferowanych dzieciom posiłków będzie sprawował sam ajent. Wypowiedź ta wywołała sprzeciw przedstawicieli Rady Rodziców, którzy argumentowali, że osoba wykonująca dane czynności nie może być jednocześnie odpowiedzialna za ich kontrolę.
     3. Biorąc powyższe argumenty Rada Rodziców sformułowała w formie uchwały swój sprzeciw wobec zamiaru zlikwidowania stołówki w szkole i uczestniczenia w pracach nad wyłonieniem ajenta.

     Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała o zawiązaniu się Zrzeszenia Rad Rodziców szkół mokotowskich i śródmiejskich w celu wywarcia większego nacisku na urzędników i radnych gminy Mokotów i Śródmieście przeciwko likwidacji stołówek szkolnych.

     Rada Rodziców przy SP 69 zebrała podpisy rodziców przeciwnych likwidacji stołówki i dołączyła je do pisma skierowanego do burmistrza gminy Mokotów, do wiadomości Wydziału Edukacji m.st. Warszawy i Najwyższej Izby Kontroli.

      

     11. W dniu 26 maja 2012r. odbył się PIKNIK SZKOLNY. Pogoda dopisała, a odwiedzających było ok. 500 osób dorosłych (+ dzieci, które miały wstęp wolny). Na scenie odbywały się pokazy artystyczne uczniów naszej szkoły. Dookoła sceny rozłożyły się stoiska i kramiki sprzedające ciasta, soki, kiełbaski z grilla oraz różnorodne przedmioty wyprodukowane przez dzieci, a także stoisko tatuaży – cieszące się ogromną popularnością jak również oblegane Koło Fortuny i Zakątek Alpinistyczny. Swój obóz rozbili również harcerze racząc wszystkich smakowitą grochówką.

     Kwota, którą udało nam się zgromadzić na Pikniku to 13.574,84 zł. Uzyskanie środki mają zostać przeznaczone na dalszą informatyzację szkoły oraz zakup i montaż stojaków na rowery przed szkołą.  

      

      

      

      

      

     Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012.

      Zestawienie przychodów i rozchodów środków z Funduszu Rady Rodziców

     A

     DOCHODY RADY RODZICÓW

      

     I.

     Środki z roku 2011

     11004,17

     II.

     Wpłaty składek dokonane przez Rodziców w okresie 09.2011-06.2012 na konto banku

     11 860,00 zł

     1.

     09.2011

              1 325,00 zł

     2.

     10.2011

              1 015,00 zł

     3.

     11.2011

              3 250,00 zł

     4.

     12.2011

              1 915,00 zł

     5.

     1.2012

              2 500,00 zł

     6.

     2.2012

                 240,00 zł

     7.

     3.2012

                 595,00 zł

     8.

     4.2012

                 165,00 zł

     9.

     5. 2012

                 440,00 zł

     10.

     6. 2012

                 415,00 zł

     III.

     Dochody na Radę Rodziców z ubezpieczenia

     3 270,00 zł

     IV.

     Dochody na Radę Rodziców z tytułu organizowanego Pikniku

     13 129,84 zł

     V.

     Dochody na Radę Rodziców - wpłaty gotówkowe

     5 210,00 zł

     VI.

     Inne przychody

     3 585,44 zł

      

     Dochody razem:

     48 059,45 zł

     B.

     WYDATKI PONIESIONE PRZEZ RADĘ RODZICÓW

      

     I.

     Pomoc w wyposażeniu pracowni komputerowej

     -20 000,00 zł

     II.

     Pomoc  w uczestnictwie uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

     -1 541,02 zł

     III.

     Organizacja imprez

     - 4 960,00 zł

     III.1.

     Organizacja balu dla dzieci

     - 2 500,00 zł

     III.2.

     Organizacja pikniku

     - 2 460,00 zł

     IV.

     Pomoc w finansowaniu wycieczek

     - 735,00 zł

     V.

     Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego, dyplomów

     -4 685,96 zł

     VI.

     Organizacja zajęć dla dzieci, warsztatów

     -600,00 zł

     VII.

     Zakup stojaków na rowery

     -3062,20 zł

     VIII.

     Pomoc w zakupie materiałów papierniczych, innego drobnego wyposażenia szkoły

     -887,24 zł

     IX.

     Opłaty za operacje w banku

     -309,37 zł

     X.

     Czyszczenie elewacji budynku szkoły, cyklinowanie podłóg

     -1 453,60 zł

     XI.

     Opłaty pocztowe

     -35,70 zł

     XII.

     Wyposażenie apteczki szkolnej

     -263,00 zł

      

     Wydatki razem:

     -38 533,09 zł

     C

     ZOSTAŁO (stan na 30.08.2012):

     9 526,36 zł

      

      

      

     Mamy wyniki naszej piątkowej zbiórki elektro !

     Pozostałe klasy poniżej kilograma.

      

     ZAKOŃCZENIE AKCJI ELEKTROŚMIECI

     Dzieci z klas 1-3 podczas zajęć świetlicowych sadzą drzewka otrzymane w ramach akcji ELEKTROŚMIECI.     

         

         

      

      

      

      

     Stan działań przedstawicieli Rady Rodziców w sprawie boiska w grudniu 2012 wygląda następująco:

      

     1. Szkoła otrzymała już projekt. Wykonany został za darmo przez jednego z rodziców ucznia naszej szkoły. Bardzo za niego dziękujemy panu Bartoszowi Kumorowi! Niepełna jest jedynie dokumentacja dotycząca kanalizacji boiska. Szkoła powinna zrobić ją we własnym zakresie. Poszukujemy inżyniera lub biura, które mogłoby się tym zająć i opracować mapę do celów projektowych.
     2.  Projekt został już wysłany do części wykonawców z prośbą o wycenę. Pierwsza wycena, wykonana ogólnie przez firmę Gardenia (jeden z największych warszawskich wykonawców boisk) opiewa na ok. 843.000 netto. Czekamy na wyceny od pozostałych wykonawców. Sprawą zajmują się p. Karolina Święcicka oraz p. Artur Stechmiller.
     1. Projekt wraz z pierwszą wyceną został także wysłany do zaprzyjaźnionego z Radą Rodziców specjalisty od pozyskiwania funduszy, który zobowiązał się do poszukania pieniędzy na zrealizowanie remontu w ramach funduszy unijnych i innych.
     2.  Suma kosztów remontu na dzień dzisiejszy wydaje się zawrotna. W związku z tym, na czas oczekiwania na realizację projektu, Rada Rodziców zdecydowała, aby we własnym zakresie rodzice przeprowadzili mini remont na terenie boiska. Chcielibyśmy na wiosnę zamontować nowe kosze do koszykówki oraz we własnym zakresie oczyścić teren boiska do piłki nożnej. Mini remont nie przekreśla szerszych planów w zakresie uzdatnienia boiska, służyć ma temu, aby nasze dzieci już w tym roku mogły lepiej korzystać z terenu szkolnego.

     Pomoc rodziców będzie niezbędna! Więcej szczegółów podamy na wiosnę.

     Koordynatorem wiosennej akcji sprzątania został P. Dariusz Wiącek.

     1. Do grupy zaangażowanej w sprawę boiska dołączyły dwie osoby: p. Artur Stechmiller (pozyskiwanie wycen od wykonawców) oraz p. Dariusz Wiącek (wiosenna akcja sprzątania terenu boiska). Koordynatorką całego projektu nadal jest p. Karolina Święcicka. Wszelkie sprawy, pomysły i chęć pomocy w kwestii projektu boisko prosimy kierować właśnie do nich.

      

     Obecnie zajmujemy się rozwiazywaniem następujących kwestii boiskowych:

      

     1. Sprawdzamy, czy jest możliwe otworzenie dojazdu na boisko od strony ulicy Racławickiej (zbyt wąski przejazd od ul. Wiktorskiej nie pozwoli na wprowadzenie dużych maszyn, a to podniesie bardzo koszty wykonania ewentualnego remontu);
     2. Poszukujemy specjalisty, który wykonałby dla nas tzw. bilans wód opadowych - czy po położeniu nowych nawierzchni możemy pozostawić odpływ wód opadowych tak jak jest obecnie, czy powinniśmy ubiegać się o zezwolenie na podłączenie do kanalizacji (do tego potrzebne jest nam biuro inżynierskie);
     3. Sprawdzimy, czy deklaracje burmistrza Mokotowa odnośnie naszego pierwszeństwa w kolejce do remontu gdy uzyskamy projekt nadal są aktualne;
     4. Wciąż czekamy na informację, ile pieniędzy zebraliśmy podczas akcji 1% - z powodu okrojenia personelu fundacja Przyjazna Szkoła poda nam tę informację najwcześniej na początku roku 2013.

      

     CZEGO POSZUKUJEMY? (licząc także na wsparcie i pomysły rodziców spoza Rady):

      

     - PIENIĘDZY: programów wspierających takie inicjatywy jak nasza (Regionalny Program Operacyjny itp.), potencjalnych darczyńców, chętnych do pomocy firm z Mokotowa, prywatnych osób chcących wesprzeć nas finansowo;

     -biura inżynierskiego/inżyniera, do wykonania pozostałej części projektu (pozyskanie mapy do celów projektowych, zaplanowanie odpływu wody/kanalizacji, bilans wód opadowych).

      

      

     .........................................................................................................................................................

     2011/2012

                         Projekt „Boisko”

      

     Boisko naszej szkoły od roku 2006 jest zamknięte decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego nr MHD-6304/IM/23/137/18000/06 z dnia 11.05.2006r.

     Mimo wielokrotnych próśb o pieniądze na remont, szkoła nie otrzymała żadnej dotacji na ten cel. W 2011 roku postanowiliśmy zająć się tą sprawą.

      

     Poniżej krótka informacja, co udało nam się osiągnąć w bieżącym roku:

     1. Sprawdziliśmy wszelkie możliwe formy dofinansowania remontu - fundusze unijne, programy MEN i Ministerstwa Sportu. Niestety nie ma obecnie żadnej możliwości uzyskania pieniędzy z w/w źródeł;
     2. Wystosowaliśmy do z-cy burmistrza Mokotowa p. Krzysztofa Skolimowskiego pismo z pytaniem o stan prawny działki, na której znajduje się boisko (we wcześniejszych odpowiedziach odmownych argumentowano m.in. iż, nieznany jest stan własności działki, co uniemożliwia podjęcie decyzji o remoncie). Uzyskaliśmy ustną informację, iż teren, na którym znajduje się boisko jest wolny od roszczeń.
     3. W październiku, przez dwa dni, rodzice z klas poinformowanych przez swoich przedstawicieli z Rady Rodziców o akcji „Boisko” podpisywali w sekretariacie szkoły  pisma adresowane do konkretnych radnych oraz burmistrza p. Olesińskiego                       i z–cy burmistrza  p. Skolimowskiego w sprawie remontu boiska. Pisma podpisała także Pani Dyrektor Agnieszka Powęska. Pisma zostały złożone w Urzędzie Dzielnicy Mokotów.
     4. Poprosiliśmy o spotkanie radnych z Mokotowa i zostaliśmy zaproszeni na wspólne zebranie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty Dzielnicy Mokotów, gdzie szczegółowo przedstawiliśmy naszą prośbę o dofinansowanie, stan boiska, zatłoczenie szkoły etc. Niestety, boisko nie jest ujęte w ramach żadnego budżetu na najbliższe lata.
     5. W wyniku naszej wizyty na obradach, z-ca burmistrza Mokotowa p. Krzysztof Skolimowski zaprosił nas na spotkanie wraz z Panią Dyrektor. Na spotkaniu, które odbyło się w październiku 2011r., p. Skolimowski oświadczył ponownie, że na dzień dzisiejszy gmina nie przewiduje żadnych środków na wyremontowanie naszego boiska, jednak to nie oznacza całkowitego braku możliwości wykonania remontu. Zasugerował, że jeżeli szkoła we własnym zakresie opracuje projekt zagospodarowania terenu, etapowy (z możliwością podzielenia realizacji na kilka etapów), w przypadku, gdy jakaś pozycja „wypada z budżetu zaplanowanych inwestycji”, to takie (przygotowane) projekty mają pierwszeństwo, jako rokujące na sprawną realizację.
     6. Wykonaliśmy wstępne rozeznanie w sprawie kosztów remontu boiska wśród wykonawców. Koszt remontu boiska według standardów „orlikowych” to ok. 200zł za m kw., gdybyśmy zdecydowali się na wyremontowanie samodzielnie wyłącznie płyty boiska do piłki nożnej, samo przygotowanie „boiska-klepiska” to prawdopodobnie koszt ok. 20 tys. zł. Wynika z niego, że ani Szkoła, ani rodzice nie są w stanie samodzielnie zebrać pieniędzy na kompleksowy remont.

      

      

     Nasze plany:

     1. Na zebraniu Rady Rodziców (w październiku 2011r.) rozpoczęto dyskusję na temat wspólnych działań na rzecz remontu boiska - poświecenie tej sprawie dochodów z pikniku, zorganizowanie zbiórki pieniędzy (w tym, także pozyskanie wpływów z 1% podatku dochodowego, co wymagałoby nawiązania współpracy z organizacją pożytku publicznego), założenia Fundacji przy Szkole nr 69, wyremontowanie boiska w wersji minimum we własnym zakresie;
     2. Równolegle, Rada Rodziców przygotowuje przekazanie pisma do: p. Hanny Gronkiewicz Walz - prezydent Warszawy z prośbą o wsparcie naszych wysiłków w sprawie dofinansowania remontu, gdzie przedstawimy dokładnie stan szkoły (zatłoczenie) oraz boiska (zamknięcie ze względów bezpieczeństwa), a także pism do burmistrza Mokotowa p. Bogdana Olesińskiego (z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy remontu boiska i uwzględnienie w budżecie na 2012r. środków na ten cel) oraz do Przewodniczącego Rady Dzielnicy P. Macieja Rasia (w sprawie przekazania zajęcia się sprawą boiska szkolnego na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Mokotów oraz przekazania treści listu do wszystkich radnych Mokotowa).

     Pisma można podpisywać do dnia 18.11.2011. Zwracamy się do wszystkich przewodniczących (przedstawicieli) klas oraz wszystkich rodziców, a także wychowawców klas o jak największą liczbę podpisów na listach poparcia petycji w sprawie remontu boiska szkolnego. Listy zostaną dołączone do ww. pism, by nadać im większą rangę.

     1. Trwają prace nad znalezieniem odpowiedniej formy prawnej umożliwiającej zbieranie pieniędzy: darowizn, 1 % podatku dochodowego itp. - na projekt, na minimalny zakres robót, ewentualnie na obie te sprawy.
     2. Trwają prace nad znalezieniem taniego, wiarygodnego biura architektonicznego, które mogłoby wykonać dla nas projekt. 

      

     Drogi Rodzicu! Jeśli chcesz nam pomóc urzeczywistnić boiskowe plany:

     • zastanów się, do kogo szkoła może się zwrócić z prośbą o pieniądze? Może znasz firmy działające w okolicy? Może twój pracodawca zaangażuje się w projekty społeczne?
     • poszukujemy firmy architektonicznej, która w ramach sponsoringu lub za rozsądną cenę podjęłaby się wykonania projektu zagospodarowania terenu,
     • może sam możesz zaproponować swoją pomoc.

      

     Kontakt mailowy: karolinamon@interia.pllub  radar.sp69waw@gmail.com

      

      

      

      

      

     W roku szkolnym 2011/2012 Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w pracach naszej szkoły:

     1. Opiniowaliśmy propozycję budżetu szkolnego
     2. Opiniowaliśmy program dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

      Z funduszu Rady Rodziców (pieniędzy wpłaconych jako składki przez Rodziców naszej szkoły)

     sfinansowano:

     1. Konkurs ,,Moja kartka wielkanocna” organizowany przez Samorząd Uczniowski.
     2. Eliminacje szkolne zawodów pływackich przygotowujących reprezentacje naszej szkoły do udziału w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej ( opłacenie torów pływackich).
     3. Szkolny Turniej Badmintona dla uczniów klas IV-VI ( medale dla zwycięzców).
     4. Konkurs Ortograficzny dla klas III-VI ( nagrody dla zwycięzców).
     5. Konkurs ,,Bezpieczne ferie zimowe” dla klas I-III ( nagrody dla zwycięzców i uczestników).
     6. Konkurs PLUSZOWEGO MISIA ( nagrody dla zwycięzców i uczestników).
     7. Bal karnawałowy dla uczniów całej szkoły.

     Rada Rodziców również z funduszu wpłat rodzicielskich zakupiła do gabinetu lekarskiego wszystkie środki medyczne potrzebne i używane w gabinecie.

     Dzięki aktywności członków Rady Rodziców firma HARTMANN Polska w ramach sponsoringu wyposażyła gabinet lekarski w środki opatrunkowe.

      

     .............................................................................................................................................................

     2010/2011

      

      

     Sprawozdanie z działalności

     Rady Rodziców

     w roku szkolnym 2010/2011

      

     1. Doposażenie BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
     2. Rada Rodziców zorganizowała akcję „PODARUJ KSIĄŻKĘ SZKOLNEJ BIBLIOTECE” (zbiórka książek wśród uczniów),
     3. zakupiono z funduszu Rady Rodziców 116 tytułów najpotrzebniejszych lektur za kwotę 1.659,46 złotych.
     4. Nawiązanie stałej współpracy z Biblioteką Narodową przez biblioteką szkolną, w wyniku której nasza biblioteka może zamawiać potrzebne woluminy, a Biblioteka Narodowa, w miarę możliwości, zrealizuje nasze potrzeby.
     5. Rada Rodziców przygotowała i rozprowadziła w styczniu 2011 roku wśród rodziców ANKIETĘ dotyczącą działalności szkolnej stołówki. Wyniki ANKIETY zostały przedstawione i omówione z Panią Dyrektor oraz pracownikami stołówki. Wnioski, które będą realizowane w roku 2011/2012:
     6. odbywać się będą spotkania członków Rady Rodziców i Pani Dyrektor z pracownikami stołówki szkolnej w celu usprawnienia jej działania oraz poprawy jadłospisu,
     7. członkowie Rady Rodziców będą monitorować działalność stołówki szkolnej.
     8. Rada Rodziców zorganizowała i sfinansowała ( 2.100 zł) BAL KARNAWAŁOWY, który dobył się w dniu 04.02.2011r.
     9. Rada Rodziców zorganizowała akcję zachęcającą do wpłat na nasz fundusz.
     10. Rada Rodziców zorganizowała PIKNIK SZKOLNY, z którego dochód został przeznaczony na doposażenie pracowni komputerowej w naszej szkole. Piknik odbył się 28.05.2011r. i był wielkim sukcesem. Dzięki zaangażowaniu rodziców, uczniów i nauczycieli zebraliśmy kwotę 9.425,35 złotych.
     11. Rada Rodziców wystąpiła z pismem do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie lepszego zabezpieczenia przejścia dla pieszych przy szkole.
     12. Rada Rodziców zajęła się również sprawami związanymi z jej wewnętrznym funkcjonowaniem. Rozpoczęto prace nad opracowaniem nowego Regulaminu Rady Rodziców, Procedury Dofinansowania Uczniów i zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej SP69. Rada Rodziców podjęła również decyzję o zmianie banku, w którym prowadzony będzie rachunek RR.

     Załącznik do sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011

     Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011:

      

     1. Zestawienie przychodów i rozchodów środków z Funduszu Rady Rodziców:

      

      

     A

     Dochody Rady Rodziców

      

     I.

     Środki z roku 2009

     1157,6

     II.

     Wpłaty składek dokonane przez Rodziców w okresie 09.2010-07.2011 na konto banku

     5 990,00 zł

     1.

     09.2010

     200,00 zł

     2.

     10.2010

     780,00 zł

     3.

     11.2010

     700,00 zł

     4.

     12.2010

     380,00 zł

     5.

     1.2011

     1 710,00 zł

     6.

     2.2011

     1 870,00 zł

     7.

     3.2011

     150,00 zł

     8.

     4.2011

     200,00 zł

     9.

     5. 2011

     465,00 zł

     10.

     6. 2011

     220,00 zł

     11.

     7.2011

     200,00 zł

     III.

     Dochody na Radę Rodziców z ubezpieczenia

     2 952,00 zł

     IV.

     Dochody na Radę Rodziców z tytułu organizowanego Pikniku

     9 538,45 zł

     V.

     Dochody na Radę Rodziców - wpłaty gotówkowe

     10 524,00 zł

      

     Dochody - razem:

     30 162,05 zł

     B.

     Wydatki poniesione przez Radę Rodziców, w tym:

     20 149,06 zł

     I.

     Pomoc w wyposażeniu biblioteki

     1 665,46 zł

     II.

     Pomoc w organizowaniu uroczystości związanych z rozpoczęciem roku szkolnego

     410,96 zł

     III.

     Organizacja balu dla dzieci

     2 100,40 zł

     IV.

     Pomoc  w organizowanych konkursach

     263,90 zł

     V.

     Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego, dyplomów

     4 296,60 zł

     VI.

     Pomoc  w organizowaniu pozostałych uroczystości szkolnych

     2 178,33 zł

     VII.

     Pomoc w finansowaniu wycieczki

     65,00 zł

     VIII.

     Pomoc w wyposażeniu pracowni komputerowej

     8 765,52 zł

     IX.

     Pomoc w zakupie materiałów papierniczych

     402,89 zł

     X.

     Opłaty za operacje w banku

     296,25 zł

     XI.

     Opłaty pocztowe

     5,00 zł

     C

     Zostało, stan środków na dzień 30.08.2011:

     10 012,99 zł

      

      

      

      

      

      

     .............................................................................................................................................................

      

      

      

   • Logowanie