• Kryteria rekrutacyjne do klasy I i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

    • L.p.

     Kryterium

     Dokumenty potwierdzające

     spełnianie kryterium

     1.

     Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła. - 88 punktów

     oświadczenie rodzica o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła. (załącznik nr 1)

     2.

      

     Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła. - 44 punkty

      

     oświadczenie rodzica o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m. st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła. (załącznik nr 1)

     3. Kandydat realizujący roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjecie. - 22 punkty  

     4.

      

     Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym  w szkole  wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. - 8 punktów

      

     uprawnienia do skorzystania z kryterium potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

     5.

      

     Ubieganie się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata. - 4 punkty

      

      

     oświadczenie rodzica o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie. (załącznik nr 1)

      

      

     6.

      

     Rozliczanie się przez rodziców/ opiekunów prawnych albo rodzica/ opiekuna prawnego mieszkających/ ego w m. st. Warszawie, z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 2 punkty;

      

      

     kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką, zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do zniżki „e-hologram” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)

      

     7.

     Wielodzietność rodziny kandydata.

     (rodzina, w której wychowuje się troje i więcej dzieci) - 1 punkt

     oświadczenie rodzica (załącznik nr 2)

     8.

     Niepełnosprawność kandydata. - 1 punkt

     kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

     9.

     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. - 1 punkt

     10.

     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. - 1 punkt

     11.

     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

     - 1 punkt

     12.

     Samotne wychowywanie kandydata
     w rodzinie. (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 1 punkt

     kopia prawomocnego wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. (załącznik nr 3)

     13.

     Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     - 1 punkt

      

     kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

      

      

   • Logowanie