• Podstawa programowa

    •  

      

      

     JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

      

     Podstawa programowa – wersja II.1.

     Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny, klasy IV–VIII)

      

     Cele kształcenia – wymagania ogólne

     I. Znajomość środków językowych.

     Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

     II. Rozumienie wypowiedzi.

     Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

     III. Tworzenie wypowiedzi.

     Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

     IV. Reagowanie na wypowiedzi.

     Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

     V. Przetwarzanie wypowiedzi.

     Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

      

     Treści nauczania – wymagania szczegółowe

     I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

     1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

     2)miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

     3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

     4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

     5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

     6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);

     7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

     8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

     9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

     10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

     11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

     12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

     13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);

     14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).

     II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

     1) reaguje na polecenia;

     2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

     3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

     4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

     5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

     6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

     III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

     1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

     2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

     3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);

     4) znajduje w tekście określone informacje;

     5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;

     6) układa informacje w określonym porządku;

     7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

     IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

     1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

     2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

     3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

     4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

     5) opisuje upodobania;

     6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

     7) wyraża uczucia i emocje;

     8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

     V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):

     1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

     2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

     3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

     4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

     5) opisuje upodobania;

     6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

     7) wyraża uczucia i emocje;

     8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

     VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

     1) przedstawia siebie i inne osoby;

     2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

     3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

     4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

     5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

     6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

     7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

     8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;

     9) prosi o radę i udziela rady;

     10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

     11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

     12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

     13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

     14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

     VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

     1) przedstawia siebie i inne osoby;

     2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);

     3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

     4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

     5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

     6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

     7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

     8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;

     9) prosi o radę i udziela rady;

     10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

     11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

     12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

     13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

     14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

     VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:

     1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);

     2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

     3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

     IX. Uczeń posiada:

     1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

     2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

     X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

     XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

     XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

     XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

     XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

      

      

   • Logowanie