• Podstawa programowa - klasy I - III

     1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia podstawowych zasad i pojęć etyki.

                Uczeń:

      1. ma świadomość, że jako człowiek posiada swoją niezbywalną godność oraz że wszystkie inne osoby posiadają taką godność;
      2. odkrywa wolność jako wartość przypisaną osobie, także osobie w jego wieku;
      3. dostrzega, że granice jego wolności wytycza godność i dobro innych osób, np. z kręgu rodziny, klasy, rówieśników;
      4. odkrywa, że jego wybór rodzi konsekwencje, które dotyczą jego samego;
      5. dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;
      6. dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;
      7. odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;
      8. ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;
      9. określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;
      10. odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;
      11. odkrywa, że wspólnota osób której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania.
     1. Osiągnięcia w zakresie stosowania poznanych zasad.

               Uczeń:

     1. szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;
     2. uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;
     3. wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;
     4. wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich i nazywając to, co jest wartością dla niego;
     5. naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;
     6. przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem.
   • Logowanie