Nawigacja

Wydarzenia 2020/2021 Świetlica Szkoły Podstawowej nr 69 kl I - IV Regulamin świetlicy Tematy tygodniowe System oceniania zachowania uczniów w świetlicy Plan dnia ARCHIWUM 2014/2015 ARCHIWUM 2015/2016 ARCHIWUM 2016/2017 ARCHIWUM 2017/2018 ARCHIWUM 2018/2019 ARCHIWUM 2019/2020 AKCJE I PROJEKTY Projekt KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE Akcja ZDROWO I SPORTOWO

Świetlica

Regulamin świetlicy

  

 

 

Regulamin  świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 69  na rok szkolny 2020/2021

 
 

            Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadani szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły.

            W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego indywidualnie przez każdego nauczyciela w oparciu o roczny plan dydaktyczno – wychowawczy świetlicy.

1.                  Cele i zadania świetlicy

Do zadań świetlicy należy:

·      organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

·      organizowanie gier i zabaw, mających na celu prawidłowy rozwój dziecka;

·      odkrywanie i rozwijanie zainteresowań dziecka;

·      stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

·      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

·      współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

·      organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki szkolnej;

Wychowawcy w świetlicy zapewniają dzieciom:

·           zorganizowaną opiekę wychowawczą w grupach jednorodnych lub zbliżonych wiekowo;

·           pomoc w odrabianiu lekcji oraz odpowiednie warunki do nauki własnej;

·           rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań;

·           kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;

·           rozwijają zainteresowania oraz zdolności;

·           wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;

·           organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;

·           współpracują i współdziałają ze nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem , rodzicami;

·           wychowawca świetlicy ocenia zachowanie wychowanków swojej grupy na koniec każdego semestru szkolnego, ocenę przekazuje wychowawcy klasy;

2.                  Wychowankowie świetlicy

            Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

·           wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

·           korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

·           korzystania z organizowanych form dożywiania.

            Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

·           nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców);

·           dbania o porządek i wystrój w świetlicy, poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy;

·           kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy;

·           Przestrzegania Regulaminu Świetlicy dla Uczniów.

3.                  Nagrody, wyróżnienia, kary

Nagrody i wyróżnienia:

·           wyróżnienie wobec wszystkich dzieci poprzez wychowawcę;

·           pochwała przekazana opiekunom ustnie, pisemnie;

·           drobny upominek rzeczowy;

·           dyplom i nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego.

Kary:

·           Poinformowaniu rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie);

·           upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów;

·           nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;

·           przeniesienie ucznia do innej grupy na określony czas,

·           nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły;

·           skreślenie z listy uczestników świetlicy.

4.                  Współpraca z rodzicami

Bezpośrednia (codzienne kontakty i rozmowy);

Korespondencja z rodzicami;

Rozmowy telefoniczne;

5.                  Dokumentacja świetlicy

·           Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej;

·           Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej;

·           Regulamin Świetlicy dla rodziców;

·           Regulamin świetlicy dla uczniów;

·           Dzienny rozkład zajęć;

·           Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej

·           Lista obecności uwzględniająca ruch uczniów w świetlicy

·           Dziennik zajęć świetlicowych

6.                  Założenia organizacyjne.

·           Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 7.30 – 17.00.

·           Zapisu uczniów do świetlicy dokonują rodzice/prawni opiekunowie poprzez złożenie karty zgłoszeniowej dziecka w dniu 01.09.2020r, (Uczniowie kl. I zapisywani są jednorazowo na okres trzech lat, uczniowie kl. IV zapisywani są na jeden rok szkolny).

·           Pieniądze z dobrowolnych składek przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć plastyczno – technicznych, pomocy naukowych, książek, gier, zabawek, sprzętu sportowego, upominków z okazji Dnia Dziecka, nagród w konkursach świetlicowych itp. Wpłat można dokonywać u wychowawców świetlicy w s. 10.

·           Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

·           Dzieci powinny być odbierane są ze świetlicy przez osoby pełnoletnie. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w karcie zgłoszenia.

·           Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.

·           W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica, pod warunkiem, że rodzic prześle takie upoważnienie ze wskazaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osoby odbierającej.(mailowo faxem lub w dzienniku elektronicznym). Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.

·           Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

·           Świetlica szkolna obejmuje opieką tylko i wyłącznie dzieci będące uczniami Szkoły Podstawowej nr 69.

·           Do świetlicy dzieci nie przynoszą cennych przedmiotów, Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki.

·           Telefon komórkowy przyniesiony do świetlicy służy wyłącznie do kontaktu z rodzicem. Dziecko odbiera telefon po uzyskaniu zgody nauczyciela świetlicy. Kontakt Rodzica na nauczycielem odbywa się przez TELEFON SZKOLNY, nie zaś telefon dziecka.

·           Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

·        -   Świetlice szkolne wietrzone są nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

·      -     Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

·      -    W miarę możliwości zachowany jest dystansu społecznego (korzystanie z pomieszczenia świetlicowego oraz sal dydaktycznych).

·       -   Wychowankowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

·      -    Do szkoły uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki i inne tego typu rzeczy zostają w domu.

·       -   Regularnie myjemy ręce szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem oraz po powrocie ze świeżego powietrza.

·       -   Dzieci odbierane są ze świetlicy wyłącznie prze osoby zdrowe.

 

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

1.                  W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę nietrzeźwą lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.

2.                  O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły.

3.                  Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.

4.                  W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.

5.                  O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY DLA UCZNIÓW

 

1.   Po wejściu do świetlicy kładziemy plecak w wyznaczonym miejscu, zgłaszamy swoją obecność wychowawczyni.

2.  Słuchamy poleceń wychowawczyni, nie oddalamy się z sali bez jej wiedzy i pozwolenia.

3.  Zachowujemy ład i porządek, dbamy o estetykę sali.

4.  Zgłaszamy się po gry i inne materiały  do wychowawczyni, a potem osobiście je zwracamy.

5.  Szanujemy gry, zabawki i sprzęt świetlicowy.

6.     W wyznaczonym czasie odrabiamy lekcje.

7.      Nie bierzemy cudzych rzeczy, a jeśli takie znajdziemy oddajemy je nauczycielowi.

8.     Telefon komórkowy służy do kontaktu z rodzicami, jeśli chcemy z niego skorzystać pytamy Panią.

9.     Rzeczy wartościowe zostawiamy w domu.

10. Bawimy się tak, by nie czynić krzywdy sobie i innym.

11.   Jesteśmy uprzejmi dla wszystkich, pamiętamy o czarodziejskich słowach: przepraszam, proszę, dziękuję.   

12. Przed odejściem ze świetlicy pożegnamy się z wychowawczynią i kolegami.

 

 

 

  

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 69 w Warszawie
  ul.Wiktorska 73 02-582 Warszawa
  szkola69@neostrada.pl
 • (0-22) 844 33 03
  Numery wewnętrzne
  101 - sekretariat
  103 - kierownik gospodarczy
  105 - pokój nauczycielski
  106 - świetlica klasy 1a,1b,1c, 2a, s. 10
  107 - pedagog
  109 - świetlica klasy 2b, 2c, 3a, 3c, s. 44
  111 - pielęgniarka

Nasza Szkoła jest członkiem stowarzyszenia PRZYJAZNA SZKOŁA