• Regulamin świetlicy

    •   

       

      

      

     Regulamin  świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 69 

     na rok szkolny 2020/2021

      
      

                 Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) oraz organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

     Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadani szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły.

                 W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opracowanego indywidualnie przez każdego nauczyciela w oparciu o roczny plan dydaktyczno – wychowawczy świetlicy.

     Cele i zadania świetlicy 1.                 

     Do zadań świetlicy należy:

     organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy; ·     

     organizowanie gier i zabaw, mających na celu prawidłowy rozwój dziecka; ·     

     odkrywanie i rozwijanie zainteresowań dziecka; ·     

     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego; ·     

     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształcenie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia; ·     

     współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi; ·     

     organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki szkolnej; ·     

     Wychowawcy w świetlicy zapewniają dzieciom:

     zorganizowaną opiekę wychowawczą w grupach jednorodnych lub zbliżonych wiekowo; ·          

     pomoc w odrabianiu lekcji oraz odpowiednie warunki do nauki własnej; ·          

     rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań; ·          

     kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie; ·          

     rozwijają zainteresowania oraz zdolności; ·          

     wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej; ·          

     organizują właściwy i kulturalny wypoczynek; ·          

     współpracują i współdziałają ze nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem , rodzicami; ·          

     wychowawca świetlicy ocenia zachowanie wychowanków swojej grupy na koniec każdego semestru szkolnego, ocenę przekazuje wychowawcy klasy; ·          

     Wychowankowie świetlicy 2.                 

     do:ma prawo            Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej

     wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami; ·          

     korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań; ·          

     korzystania z organizowanych form dożywiania. ·          

     do: zobowiązany jest            Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej

     nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców); ·          

     dbania o porządek i wystrój w świetlicy, poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy; ·          

     kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy; ·          

     Przestrzegania Regulaminu Świetlicy dla Uczniów. ·          

     Nagrody, wyróżnienia, kary 3.                 

     Nagrody i wyróżnienia:

     wyróżnienie wobec wszystkich dzieci poprzez wychowawcę; ·          

     pochwała przekazana opiekunom ustnie, pisemnie; ·          

     drobny upominek rzeczowy; ·          

     dyplom i nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego. ·          

     Kary:

     Poinformowaniu rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie); ·          

     upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów; ·          

     nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy; ·          

     przeniesienie ucznia do innej grupy na określony czas, ·          

     nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły; ·          

     skreślenie z listy uczestników świetlicy. ·          

     Współpraca z rodzicami 4.                 

     Bezpośrednia (codzienne kontakty i rozmowy);

     Korespondencja z rodzicami;

     Rozmowy telefoniczne;

     Dokumentacja świetlicy 5.                 

     Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej; ·          

     Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej; ·          

     Regulamin Świetlicy dla rodziców; ·          

     Regulamin świetlicy dla uczniów; ·          

     Dzienny rozkład zajęć; ·          

     Karty zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej ·          

     Lista obecności uwzględniająca ruch uczniów w świetlicy ·          

     Dziennik zajęć świetlicowych ·          

     Założenia organizacyjne. 6.                 

     w świetlicy w godz. 7.30 – 17.00. Uczniowie mogą korzystać z opieki ·          

     dokonują rodzice/prawni opiekunowie poprzez złożenie karty zgłoszeniowej dziecka w dniu 01.09.2020r, (Uczniowie kl. I zapisywani są jednorazowo na okres trzech lat, uczniowie kl. IV zapisywani są na jeden rok szkolny).Zapisu uczniów do świetlicy ·          

     Pieniądze z dobrowolnych składek przeznaczone są na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć plastyczno – technicznych, pomocy naukowych, książek, gier, zabawek, sprzętu sportowego, upominków z okazji Dnia Dziecka, nagród w konkursach świetlicowych itp. Wpłat można dokonywać u wychowawców świetlicy w s. 10. ·          

     Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.           ·

     Dzieci powinny być odbierane są ze świetlicy przez osoby pełnoletnie. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców /opiekunów/ w karcie zgłoszenia.           ·

     Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane osoby odbierającej: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, kim ta osoba jest dla dziecka. Gdy upoważnienie znajduje się w dzienniczku ucznia i nie ma możliwości skserowania go, dzienniczek pozostaje w świetlicy do dnia następnego.           ·

     W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica, pod warunkiem, że rodzic prześle takie upoważnienie ze wskazaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osoby odbierającej.(mailowo faxem lub w dzienniku elektronicznym). Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.           ·

     Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.           ·

     Świetlica szkolna obejmuje opieką tylko i wyłącznie dzieci będące uczniami Szkoły Podstawowej nr 69.           ·

     .Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione drogie zabawki Do świetlicy dzieci nie przynoszą cennych przedmiotów,            ·

     Telefon komórkowy przyniesiony do świetlicy służy wyłącznie do kontaktu z rodzicem. Dziecko odbiera telefon po uzyskaniu zgody nauczyciela świetlicy. Kontakt Rodzica na nauczycielem odbywa się przez TELEFON SZKOLNY, nie zaś telefon dziecka. ·          

     Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. ·          

     Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

     Świetlice szkolne wietrzone są nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. ·        -  

      Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. ·      -   

     W miarę możliwości zachowany jest dystansu społecznego (korzystanie z pomieszczenia świetlicowego oraz sal dydaktycznych). ·      -   

     Wychowankowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami. ·       -  

     Do szkoły uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki i inne tego typu rzeczy zostają w domu. ·      -   

     Regularnie myjemy ręce szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem oraz po powrocie ze świeżego powietrza. ·       -  

     Dzieci odbierane są ze świetlicy wyłącznie prze osoby zdrowe. ·       -  

      

      

     Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

     W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę nietrzeźwą lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.                  1.

     O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły.                  2.

     Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.                  3.

     W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.                  4.

     O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.                  5.

      

      

      

      

      

      

      

     REGULAMIN ŚWIETLICY DLA UCZNIÓW

      

     1.   Po wejściu do świetlicy kładziemy plecak w wyznaczonym miejscu, zgłaszamy swoją obecność wychowawczyni.

     2.  Słuchamy poleceń wychowawczyni, nie oddalamy się z sali bez jej wiedzy i pozwolenia.

     3.  Zachowujemy ład i porządek, dbamy o estetykę sali.

     4.  Zgłaszamy się po gry i inne materiały  do wychowawczyni, a potem osobiście je zwracamy.

     5.  Szanujemy gry, zabawki i sprzęt świetlicowy.

     6.     W wyznaczonym czasie odrabiamy lekcje.

     7.      Nie bierzemy cudzych rzeczy, a jeśli takie znajdziemy oddajemy je nauczycielowi.

     8.     Telefon komórkowy służy do kontaktu z rodzicami, jeśli chcemy z niego skorzystać pytamy Panią.

     9.     Rzeczy wartościowe zostawiamy w domu.

     10. Bawimy się tak, by nie czynić krzywdy sobie i innym.

     11.   Jesteśmy uprzejmi dla wszystkich, pamiętamy o czarodziejskich słowach: przepraszam, proszę, dziękuję.   

     12. Przed odejściem ze świetlicy pożegnamy się z wychowawczynią i kolegami.

      

      

      

       

       

   • Logowanie