• System oceniania zachowania uczniów w świetlicy

    •  

     SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

     W ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej nr 69

      

      

     GŁÓWNE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIE

             I.            Kultura osobista.

          II.            Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

        III.            Relacje z rówieśnikami.

       IV.            Troska o porządek i wyposażenie sali świetlicowej.

          V.            Aktywność dodatkowa.

     I Kultura osobista

     Ø  szacunek do osób dorosłych i rówieśników (zwroty grzecznościowe do nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także uczniów),

     Ø  zachowanie podczas posiłku (na stołówce szkolnej, w świetlicy).

     II Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

     Ø  zgłaszanie się na zbiórki,

     Ø  informowanie nauczyciela o przyjściach i wyjściach ze świetlicy (wyjście/przyjście do/z domu, toalety, zajęcia dodatkowe),

     Ø  korzystanie z zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem,

     Ø  bezpieczne poruszanie się po szkole (korytarz, stołówka), a także na wybiegu szkolnym i boisku.

     III Relacje z rówieśnikami

     Ø  wspólna zabawa,

     Ø  próby rozwiązywania konfliktów,

     Ø  życzliwość w stosunku do rówieśników.

     IV Troska o porządek i wyposażenie sali świetlicowej

     Ø  sprzątanie po zabawie, a także ogólne sprzątanie sali w wyznaczonym do tego czasie,

     Ø  dbanie o gry, zabawki, i materiały plastyczne w świetlicy,.

     V Aktywność dodatkowa

     Ø  uczestnictwo w konkursach i zadaniach dodatkowych organizowanych w świetlicy,

     Ø  aktywność w zajęciach związanych z tematem tygodnia,

     Ø  chętna pomoc nauczycielowi,

     Ø  inna forma zaangażowania w życie świetlicy.

     1.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :     

     Ø  spełnia wszystkie powyższe Kryteria Oceny Zachowania,

     Ø  przestrzega regulaminu świetlicy,

     Ø  otrzymuje liczne pochwały.

     Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:    2.  

     Ø  zasadniczo spełnia wszystkie ww Kryteria,

     Ø  jednak rzadko lub w ogóle nie bierze udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych (Kryterium Aktywność dodatkowa)

     Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:      3.

     Ø  zna zasady życia w świetlicy wymienione w Kryteriach i zazwyczaj je przestrzega.

     Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który :     4. 

     Ø  uczeń zna zasady życia w świetlicy wymienione w Kryteriach, lecz zazwyczaj ich nie przestrzega.

     Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który :      5.

     Ø  uczeń często łamie zasady regulaminu świetlicy,

     Ø  istnieją poważne i częste problemy z przestrzeganiem kluczowych zasad wymienionych w Kryteriach (np. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa).

     Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:      6.

     Ø  uczeń nie przestrzega regulaminu świetlicowego,

     Ø  dodatkowo nie spełnia ww Kryteriów,

     Ø  często otrzymuje uwagi,

     Ø  nie wykazuje woli poprawy zachowania.

      

      

   • Logowanie