• Podstawa programowa

    • Cele kształcenia – wymagania ogólne

     I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i pozawerbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.

     II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania. Uczeń rozumie podstawowe pojęcia i terminy muzyczne niezbędne w praktyce wykonawczej, percepcji oraz prowadzeniu rozmów o muzyce, poszukiwaniu informacji i twórczym działaniu, dostrzegając przy tym wzajemne relacje między nimi.

     III. Wiedza o kulturze muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym. Uczeń interpretuje zjawiska związane z kulturą muzyczną, słucha muzyki, rozpozna-je, rozróżnia i omawia jej cechy, przedstawia własny stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru, jest świadomym odbiorcą sztuki.

      

     Treści nauczania – wymagania szczegółowe

     I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

     W zakresie śpiewu. Uczeń:

     1) śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym:

        a) piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i ludowego

        b) wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne),

        c) kanony;

     2) poprawnie śpiewa z pamięci, zachowując należytą postawę, hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”;

     3) śpiewa, dbając o emisję i higienę głosu, stosuje ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i inne, zachowując naturalne właściwości głosu;

     4) wykonuje solo lub w zespole „rapowanki”, rytmiczne recytacje itp.;

     5) tworzy z pomocą nauczyciela i samodzielnie:

         a) struktury melodyczne,

         b) sygnały dźwiękowe (w kontekście danej tonalności),

         c) prosty dwugłos (burdon, ostinato, głos towarzyszący górny lub dolny),

         d) głosowe ilustracje dźwiękowe (onomatopeje) do scen sytuacyjnych, tekstów   literackich i obrazów;

     6) improwizuje wokalnie oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad.

     W zakresie gry na instrumentach. Uczeń:

     1) gra na instrumentach ze słuchu lub/i przy pomocy nut (w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach melodycznych (do wyboru np. flet po-dłużny, flażolet /flecik polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksylofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych:

         a) schematy rytmiczne,

         b) melodie,

         c) proste utwory,

         d) akompaniamenty;

     2) gra na wybranym instrumencie melodycznym Hymn Europy (instrumentalną wersję „Ody do radości” L. van Beethovena);

     3) odtwarza gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne;

     4) tworzy z pomocą nauczyciela i samodzielnie:

         a) proste struktury rytmiczne,

         b) swobodny akompaniament rytmiczny i melodyczny,

         c) instrumentalne ilustracje dźwiękowe do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów.

     5) improwizuje oraz tworzy – pod kierunkiem nauczyciela lub/i samodzielnie – różnorodne wypowiedzi muzyczne według ustalonych zasad, z użyciem dostępnych lub wykonanych przez siebie instrumentów.

     W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń:

     1) odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne;

     2) wykonuje podstawowe kroki, figury i układy taneczne:

         a) polskich tańców narodowych: poloneza, kujawiaka i krakowiaka,

         b) wybranych tańców ludowych (szczególnie własnego regionu),

         c) wybranych tańców różnych narodów,

         d) wybranych tańców towarzyskich (fakultatywnie);

     3) improwizuje za pomocą gestu i ruchu oraz tworzy ilustracje ruchowe do muzyki.

     W zakresie słuchania i percepcji muzyki. Uczeń:

     1) świadomie słucha wybranych dzieł literatury muzycznej (fragmentów lub/i w całości):

         a) reprezentatywnych dla kolejnych epok (od średniowiecza do współ-czesności),

         b) muzyki jazzowej i rozrywkowej,

         c) polskich pieśni artystycznych i patriotycznych,

         d) utworów ludowych w postaci oryginalnej i artystycznie opracowanej;

     2) rozpoznaje ze słuchu:

         a) brzmienie instrumentów muzycznych,

         b) brzmienie głosów ludzkich: sopran, alt, tenor, bas,

         c) podstawowe formy muzyczne: AB, ABA, ABA1, rondo i wariacje,

         d) polskie tańce narodowe,

         e) aparat wykonawczy: solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band i zespół folkowy;

     3) rozpoznaje i analizuje utwory muzyczne określając ich elementy, nastrój i charakter, formułuje wypowiedzi, stosując pojęcia charakterystyczne dla języka muzycznego;

     4) przedstawia słuchaną muzykę za pomocą środków pozamuzycznych (łącząc muzykę z innymi obszarami wiedzy):

         a) odzwierciedla graficznie cechy muzyki i strukturę form muzycznych,

         b) rysuje, maluje oraz układa teksty do muzyki,

         c) werbalizuje emocje i odczucia,

         d) opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.

      

     II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

     1. Uczeń zna, rozumie i wykorzystuje w praktyce:

         1) podstawowe pojęcia i terminy muzyczne (pięciolinia, klucz, nuta, pauza, wartość rytmiczna, dźwięk, gama, akord, akompaniament) oraz zależności między nimi;

         2) określa podstawowe elementy muzyki (rytm, melodię, harmonię, agogikę, dynamikę, kolorystykę, artykulację).

     2. Uczeń odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej:

         1) nazywa dźwięki gamy, rozpoznaje ich położenie na pięciolinii;

         2) różnicuje wartości rytmiczne nut i pauz;

         3) zna skróty pisowni muzycznej: repetycja, volty, da capo al fine;

         4) zna podstawowe oznaczenia: metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykula-cyjne oraz fermatę;

         5) potrafi posługiwać się symboliką beznutową (np. tabulaturą, fonogestyką, uproszczoną fonogestyką, tataizacją).

     3. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje podziału:

         1) instrumentów muzycznych ze względu na źródło dźwięku – nazywa i cha-rakteryzuje je;

         2) głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) oraz technik wokalnych (np. śpiew estradowy, śpiew biały, jodłowanie i inne);

         3) aparatu wykonawczego (solista, zespół kameralny, chór, orkiestra, big-band, zespół folkowy).

     4. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:

         1) muzyki ze względu na jej rodzaj (wokalna, instrumentalna, wokalno-instru-mentalna, artystyczna, rozrywkowa, ludowa oraz do wyboru: sakralna, filmowa, teatralna i inne);

         2) stylów muzycznych (do wyboru: pop, rock, jazz, folk, rap, techno, disco, reggae i inne);

         3) form muzycznych: budowa okresowa, AB, ABA, ABA1, kanon, rondo, wariacje, pieśń, opera, balet, operetka, musical, koncert, symfonia;

         4) faktury muzycznej: homofoniczna, polifoniczna.

     5. Uczeń określa charakterystyczne cechy:

         1) polskich tańców narodowych: poloneza, mazura, kujawiaka, oberka, krako-wiaka;

         2) wybranych polskich tańców ludowych z uwzględnieniem własnego regionu;

         3) wybranych tańców towarzyskich i współczesnych.

     6. Wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, kla-sycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorów repre-zentatywnych dla nich.

     7. Porządkuje chronologicznie postacie kompozytorów: np. Mikołaj Gomółka, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Penderecki i inni).

     8. Potrafi uzasadnić własne preferencje muzyczne, argumentując swoje wybory.

     9. Tworzy, odtwarza i zapisuje muzykę przy użyciu dostępnych technologii.

      

     III. Kultura muzyczna, narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe.

     Uczeń:

     1) zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

     2) zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

     3) poszukuje informacji o muzyce w wydawnictwach książkowych, multimedialnych i innych dostępnych źródłach

     4) poznaje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

     5) wyszukuje nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje lub/i, muzyczne portfolio;

     6) uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

     7) angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

     8) uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

     9) stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców.

   • Logowanie